Algemene Voorwaarden

Apache is een uitgave van De Werktitel cvba. Hebt u vragen of opmerkingen, dan kunt u steeds terecht op het e-mailadres info@apache.be. Ideëen of persberichten stuurt u naar de redactie@apache.be. Vragen over de coöperatieve vennootschap, giften, sponsoring en advertentiemogelijkheden mailt u naar steun@apache.be. Privacyvraagstukken gaan richting privacy@apache.be.

U kunt De Werktitel cvba ook per brief bereiken:

Apache – De Werktitel cvba
Turnhoutsebaan 110
2140 Antwerpen
België

Verantwoordelijk uitgever: Bram Souffreau, Albertlaan 61, 1190 Vorst

Overzicht

U vindt op deze pagina:

Neem ook een kijkje naar de spelregels voor de reacties op artikels en andere media-items.

Algemene Voorwaarden

Bij elk bezoek aan de website van De Werktitel cvba (www.apache.be en alle subsites) onderwerpt u zich aan de Algemene Voorwaarden. U stemt met de voorwaarden in bij het raadplegen van betalende pagina’s en het raadplegen van gratis pagina’s.

Registratie

Voor sommige gratis en betalende diensten moet u zich registreren. Met een registratie gaat u akkoord met de Algemene Voorwaarden, waaronder de privacy-afspraken. U verleent tijdens het registratieproces uw concrete, acurate, actuele en volledige gegevens en u actualiseert indien nodig deze informatie.

Bij onjuiste, onvolledige of voorbijgestreefde gegevens kan De Werktitel cvba de registratie (gratis of betalend) weigeren of schorsen.

Betalende inhoud

De Werktitel cvba biedt een deel van de website enkel aan betalende bezoekers (abonnees) aan. De abonnee krijgt tegen betaling een tijdelijke en niet-overdraagbaar abonnement waarmee hij/zij toegang krijgt tot de betalende gedeeltes van de website. Het abonnement mag niet gedeeld worden met andere personen of gelijktijdig op verschillende toestellen worden gebruikt.

De betalingen gebeuren via een online betaalsysteem. De Werktitel cvba kan evenwel niet garanderen dat dit systeem feilloos, zonder storingen, onderbrekingen of fouten werkt. De Werktitel cvba is dan ook niet aansprakelijk voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade geleden door het gebruik van het online betaalsysteem.

Bij een online transactie kunt u overigens uw herroepingsrecht niet uitoefenen als het gaat om een dienst dat begint vóór het einde van de herroepingstermijn van 14 kalenderdagen en om producten met een persoonlijk karakter die snel kunnen verouderen (zie de Wet op de marktpraktijken art. 47 § 4 1° en 2°).

Terug naar het overzicht


Copyright

De uitgever van Apache is De Werktitel cvba, Wolfstraat 16, 2018 Antwerpen (België). De auteursrechten voor materiaal op deze website zijn eigendom van De Werktitel cvba.

U mag dit materiaal lezen, downloaden, printen en afdrukken voor persoonlijk gebruik. U mag deze informatie evenwel niet wijzigen, herpubliceren of verkopen zonder toestemming van De Werktitel cvba en zonder bronvermelding ‘Apache‘. U mag de inhoud van Apache ook niet automatisch opnemen in een database, tenzij voor het ‘cachen’ van de informatie door de browser. Wenst u de berichten toch over te nemen? Neem contact op met de redactie van Apache:

Apache – De Werktitel cvba
Turnhoutsebaan 110
2140 Antwerpen
(België)
redactie@apache.be

Korte aanhalingen uit artikels zijn toegelaten, tenzij voor commerciële doeleinden. De bron (Apache, liefst met vermelding www.apache.be) moet steeds duidelijk vermeld worden. De aanhalingen mogen niet systematisch gebeuren.

Overweeg een gift of word aandeelhouder als u regelmatig gebruik maakt van de informatie op de website van Apache. Zo kunnen wij ons verder inzetten voor degelijke en ongebonden journalistiek.

Sommige artikels, foto’s, illustraties en andere mediavormen worden onder een creative commons-licentie vrijgegeven. Dit staat uitdrukkelijk vermeld bij het item. Op de rest van de webpagina rust dan het klassieke copyright.

Copyright reacties

Lezers die reageren op artikels of brieven voor publicatie insturen, behouden hun auteursrecht. Ze verlenen door de inzending en door de goedkeuring van deze voorwaarden de onbeperkte toestemming aan De Werktitel cvba voor de publicatie en herpublicatie van het materiaal in alle uitgaven van De Werktitel cvba en voor de opslag in alle (elektronische) databanken van De Werktitel cvba. De redactie kan brieven/reacties/opinieteksten redigeren, inkorten of weigeren. Bij grotere veranderingen zal de redactie hierover contact met u opnemen.

Copyright design en software

Het ontwerp van de websites, logo’s en andere afbeelingen, de redactiesoftware en diens meer zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Een gehele of gedeeltelijke reproductie, verspreiding, verkoop, publicatie, aanpassing, vertaling of bewerking ervan is zonder toestemming van De Werktitel cvba niet toegelaten.

Terug naar het overzicht


Aansprakelijkheid (disclaimer)

De Werktitel cvba, uitgever van Apache, besteedt veel zorg aan de inhoud van haar website. Al het mogelijke is gedaan om de correctheid van de gegevens te waarborgen. Maar De Werktitel cvba kan echter nooit de juistheid van de berichtgeving garanderen.

De Werktitel cvba kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele nadelige gevolgen, van welke aard dan ook, bij het gebruik van de gegevens. De verantwoordelijkheid voor de artikels, foto’s, illustraties en andere mediavormen berust bij de auteur van het artikel of de maker van de foto, de illustratie of de andere mediavorm.

De Werktitel cvba stelt alles in het werk met het oog op een goede beschikbaarheid van de website. We kunnen echter niet garanderen dat de website op elk ogenblik beschikbaar is. De Werktitel cvba kan niet aansprakelijk worden gesteld voor storingen, onderbrekingen en onbeschikbaarheid. Zij is evenmin aansprakelijk voor hoge telecommunicatiekosten en storingen, onderbrekingen of fouten aan het netwerk.

Een tijdelijke onbeschikbaarheid van het gratis of betalende gedeelte van de website geeft geen aanleiding tot schadevergoeding of financiële compensatie.

Hyperlinks

De Werktitel cvba is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud van de andere websites die met deze website gelinkt zijn. De Werktitel cvba kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor fouten in webadressen of domeinnamen op deze website.

We moedigen het leggen van hyperlinks naar onze website evenwel ten zeerste aan.

Terug naar het overzicht


Privacy

De Werktitel cvba vindt uw privacy erg belangrijk. We verzekeren dat we uw persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen. We gebruiken de gegevens voor onze administratie, om u te informeren over ons werk, om uw steun te vragen en onze internetactiviteiten te verbeteren. De gegevens worden ook gedeeld met De Werktitel vzw, met dezelfde doelstellingen.

U kunt zich via de website van Apache registreren en betalingen uitvoeren. De persoonsgegevens die u tijdens de registratieprocedure ingeeft, worden opgenomen in een databank van De Werktitel cvba. Door uw gegevens te verstrekken geeft u uw expliciete, ongelimiteerde en ongeclausuleerde toestemming aan De Werktitel cvba voor de verzameling, opslag en verwerking van de door u verstrekte gegevens zoals in deze verklaring wordt omschreven.

Inzagerecht

Conform de voorschriften van de wet ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer, hebt u inzagerecht in uw gegevens en kunt u ze opvragen, laten wijzigen of verwijderen. Neem hiervoor met ons contact op per e-mail: privacy@apache.be. U kunt ons ook schriftelijk bereiken:

Apache – De Werktitel
Turnhoutsebaan 110
2140 Antwerpen
(Belgie)

U kunt als bezoeker zich registreren voor de elektronische nieuwsbrieven van Apache. In elke e-mail krijgt u ook de mogelijkheid om zich weer uit te schrijven. De Werktitel cvba doet voor het beheer van de nieuwsbrieven een beroep op Mailchimp.com. U vindt hun Privacy Policy online.

Geen gegevens voor derden

De Werktitel cvba geeft geen gegevens uit de eigen databanken door aan derden, behalve om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en in geval van een uitdrukkelijk en goed geargumenteerd verzoek van de gerechtelijke autoriteiten of politiediensten. De gegevens worden wel met de organisatie De Werktitel vzw, Justitiestraat 2, bus 5, 2018 Antwerpen (België) gedeeld.

Alle gegevens op de website blijven beschikbaar op internet zolang De Werktitel cvba daartoe de middelen en mogelijkheden heeft.

Cookies, JavaScript en web beacons

Bij elk bezoek plaatst of raadpleegt Apache cookies op uw computer. Cookies zijn kleine stukjes informatie die op uw computer staan. De cookies maken uw webbezoek comfortabel. Zo hoeft u bijvoorbeeld niet telkens uw naam in te geven bij een nieuw commentaar. Daarnaast laten ze ons ook toe statistische informatie te verzamelen zodat we de website verder kunnen optimaliseren en een algemeen profiel kunnen opmaken van onze bezoekers.

De Werktitel cvba maakt gebruik van bepaalde diensten van derde bedrijven, waaronder (maar niet beperkt tot) Facebook, Google, Paypal, Mailchimp en Twitter. Deze bedrijven kunnen eveneens via deze website gebruik maken van cookies of JavaScript (of andere technologie zoals ActionScript of Web beacons). De Werktitel cvba kiest enkel voor derde partijen die duidelijke voorwaarden hanteren en respect hebben voor uw privacy.

De Werktitel cvba gebruikt deze gegevens voor rapportages, administratieve doeleinden en om de website te verbeteren. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor het analyseren van het gebruik van de middelen van De Werktitel cvba, het oplossen van problemen, het voorkomen van fraude en het verbeteren van onze diensten. De gegevens worden ook gedeeld met De Werktitel vzw voor rapportages, administratieve doeleinden en de verbetering van de website.

U kunt het gebruik van cookies met het aanpassen van de browserinstellingen weigeren. U zult in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van de website kunnen benutten.

Bij elk bezoek wordt ook uw IP-adres door Apache geregistreerd.

Aanpassingen

Zowel de privacywetgeving als de technologie evolueren snel. Dit privacyluik kan daarom op elk ogenblik worden aangepast. Met vragen kunt u altijd terecht op privacy@apache.be. Bij wijzigingen in het privacybeleid zullen we u contacteren.


Disclaimer e-mail

Deze aansprakelijkheidsclausule heeft betrekking op e-mails verzonden van e-mailadressen eindigend op @werktitel.be, @dewerktitel.be en @apache.be.

De inhoud (inclusief bijlagen) van de e-mails van De Werktitel cvba, De Werktitel vzw en Apache is alleen bestemd voor de persoon of organisatie aan wie de e-mail gericht is. De e-mails kunnen vertrouwelijke informatie of persoonlijke standpunten bevatten die niet noodzakelijk met het standpunt van De Werktitel vzw en De Werktitel cvba overeenstemmen. Deze informatie mag niet bewerkt, doorgestuurd, gereproduceerd of verspreid worden zonder toestemming van de auteur van de e-mail.

Ontvangt u per vergissing een e-mail, verwittig ons.

Terug naar het overzicht


De Werktitel vzw

De Werktitel cvba werkt nauw samen met De Werktitel vzw. Sommige artikels en rubrieken worden gefinancierd door de vereniging zonder winstoogmerk. Alle auteursrechten, en de bijhorende aansprakelijkheid, en de voorwaarden inzake privacy behoren echter bij De Werktitel cvba. De uitgever van Apache is De Werktitel cvba.

U kunt De Werktitel vzw bereiken op onderstaand adres:

Apache – De Werktitel vzw
Justitiestraat 2, bus 5
2018 Antwerpen
(België)
redactie@apache.be

Terug naar het overzicht


Geschillen

Alle geschillen naar aanleiding van het bezoek aan de website en het gebruik dat u van onze diensten maakt, worden uitsluitend ter beslechting voorgelegd aan de rechtbanken te Brus­sel.

Terug naar het overzicht


Copyright notice in English

The copyright for material on this website rests with De Werktitel cvba, unless otherwise stated. You may download and read this material for personal use. Please consider making a donation.

You may not alter this information, repost or sell it without the permission of De Werktitel cvba and without attribution (Apache and www.apache.be).

If you would like to use the information, please contact

Apache – De Werktitel cvba
Turnhoutsebaan 110
2140 Antwerpen
(Belgium)

Or email redactie@apache.be.

Terug naar het overzicht