Neem Apache op in je testament

Neem Apache op als legaat in je testament. Je kan voordelig een deel van je vermogen aan Apache nalaten en op die manier onderzoeksjournalistiek ondersteunen.

Apache in je testament of legaat

Je erfenis komt terecht bij De Werktitel vzw, de vzw van Apache beheerd door de redactie en de Vrienden van Apache. De vereniging zet zich in voor Apache en garandeert dat alle middelen Apache en onderzoeksjournalistiek ten goede komen.

In het Vlaams Gewest is een erfenis nalaten aan een goed doel zoals Apache belastingvrij. Hieronder lijsten we de belangrijkste informatie op.

Indien je meer informatie wenst, neem gerust contact op met ons door te mailen naar info@apache.be. We behandelen je vraag in alle discretie.

Waarom een testament maken?

Door een testament te maken, kan je zelf bepalen aan wie je je vermogen nalaat. Zo zorg je ervoor dat je laatste wens gerespecteerd wordt. Je kan je testament steeds herroepen of aanpassen.

Stel je geen testament op, dan bepaalt de wet wat er met je erfenis gebeurt. In dat geval gaat de nalatenschap in eerste instantie naar de overlevende partner en de nakomelingen. Zijn die er niet, dan komen ouders, broers en zussen, en vervolgens andere familieleden in aanmerking. Zijn er geen wettelijke erfgenamen, dan gaat de erfenis naar de staat.

Is het noodzakelijk om een beroep te doen op een notaris?

Neen. Je kan perfect zelf een testament opmaken. Men spreekt dan van een eigenhandig testament. Zo’n testament is slechts geldig als je het zelf met de hand schrijft, dateert en ondertekent.

Doe je toch een beroep op een notaris, dan spreekt men van een notarieel testament. Een notaris inschakelen kost geld, maar biedt ook voordelen. Je wordt deskundig begeleid zodat er geen betwisting over de interpretatie van je laatste wil ontstaat en de notaris registreert je testament officieel zodat het niet verloren kan gaan.

Hoe stel je een testament op?

Bepaal eerst uit welke elementen je vermogen bestaat die je bij testament kan bestemmen (onroerende goederen, banktegoeden en andere gelden, kostbare voorwerpen zoals juwelen, …).

Bepaal aan wie je wil nalaten. Hou daarbij rekening dat de wet bepaalde wettelijke erfgenamen het recht geeft op een voorbehouden erfdeel. Heb je afstammelingen, dan hebben zij recht op de helft van je nalatenschap. Slechts wat niet voorbehouden is (de andere helft van je nalatenschap), is beschikbaar en kan je bij testament aan anderen nalaten.

Stel je testament eigenhandig op of dicteer het aan een notaris. Kies je voor een eigenhandig testament, laat het dan best ook registreren via je notaris. Door het bestaan ervan op te nemen in het Centraal Register van Testamenten dat door de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat wordt beheerd (kostprijs: ongeveer 100 euro), heb je de zekerheid dat het na je overlijden wordt gevonden en niet verloren kan gaan.

Apache opnemen in je testament

Naast je familie en je naasten wil je misschien een bepaald deel van je vermogen nalaten aan goede doelen. Dat kan met een non-profitlegaat.

Zo kan je een bijzonder legaat ten gunste van Apache (De Werktitel vzw) opnemen.

Waarom Apache opnemen in je testament?

Door middelen ter beschikking te stellen van Apache, geef je het onderzoeksjournalistieke project bijkomende mogelijkheden om diepgravend onderzoek te verrichten, fake news te bestrijden en verhelderende informatie te blijven verspreiden. Zo kun je, zelfs nadat je er fysiek niet meer bent, nog betekenis en invloed hebben op het maatschappelijke leven en er mede voor zorgen dat wie achterblijft beter geïnformeerd wordt.

Hoe Apache opnemen in je testament?

Een legaat voor Apache formuleer je ten gunste van De Werktitel vzw (handelsnaam: Apache), de zustervereniging van onze coöperatie De Werktitel erkende cv waarvan de zetel op hetzelfde adres gevestigd is (Turnhoutsebaan 110, 2140 Borgerhout).

Die vereniging heeft – net als de coöperatie – tot doel “inzicht te verschaffen met waarheidsgetrouwe berichtgeving, achtergrond, analyse en debat. Relevante informatie wordt helder onthuld of gestructureerd en gesynthetiseerd zodat de onderliggende samenhang duidelijk wordt. De Werktitel vzw is een kenniscentrum en zwengelt het maatschappelijk debat aan.”

Je voorgaande testamenten herroepen

Hieronder vind je alvast een voorbeeld van een testament met een bijzonder legaat ten gunste van De Werktitel vzw waarbij voorgaande testamenten herroepen worden.


Ik, ondergetekende … [naam, voornaam en rijksregisternummer invullen], met woonplaats te … [adres van je domicilie invullen], verklaar hierbij mijn testament als volgt op te maken:

Ik herroep alle voorgaande testamenten die ik tot op heden heb kunnen maken.

Voor een algemeen legaat

Al mijn goederen laat ik na aan … [invullen welke persoon/personen je als algemene legataris aanstelt]

Een algemeen legataris krijgt het residu van de hele nalatenschap en is belast met de afhandeling en vereffening van de nalatenschap

Voor een legaat ten algemene titel

Aan de volgende persoon/personen laat ik een gedeelte van de goederen na: … [naam/namen invullen aan wie je een bepaald gedeelte van je goederen nalaat, telkens met vermelding van het gedeelte of percentage dat je aan die persoon wil nalaten]

Voor een bijzonder legaat

Een bijzonder legaat komt toe aan De Werktitel vzw (ondernemingsnummer 0827.504.030): …
[hier invullen, ofwel:
- “de som van … euro”,
- “een geldsom ter waarde van … % van mijn nalatenschap”,
- “het onroerend goed gelegen te …”,
- “de volgende roerende goederen: …”].


Je voorgaande testamenten niet herroepen

Het is ook mogelijk niet te raken aan voorgaande testamenten en bijkomend een testament te maken met een bijzonder legaat ten gunste van De Werktitel vzw. Dat kan met een eigenhandig testament, ook al is het eerder opgestelde testament een notarieel testament.

Hieronder vind je een voorbeeld van een bijkomend testament met een bijzonder legaat ten gunste van De Werktitel vzw waarbij voorgaande testamenten niet herroepen worden.


Ik, ondergetekende … [naam, voornaam en rijksregisternummer invullen], met woonplaats te … [adres van je domicilie invullen], verklaar hierbij een aanvullend testament op te maken:

Ik handhaaf mijn eerder testament.

Daarnaast zal als bijzonder legaat aan De Werktitel vzw (ondernemingsnummer 0827.504.030) toekomen: [hier invullen, ofwel:
- “de som van … euro”,
- “een geldsom ter waarde van … % van mijn nalatenschap”,
- “het onroerend goed gelegen te …”,
- “de volgende roerende goederen: …”].


Tarieven erfbelasting

De plaats waar de overledene zijn fiscale woonplaats had op het ogenblik van het overlijden (of waar die fiscale woonplaats het langst gevestigd was tijdens de periode van vijf jaar voor het overlijden) bepaalt in welk gewest de erfenis openvalt. Zo zijn er andere regels en tarieven van toepassing.

Vlaamse Gewest

Laat je na aan een vereniging zonder winstoogmerk, zoals De Werktitel vzw, dan bedraagt in het Vlaamse Gewest het tarief van de erfbelasting 0% zodat geen erfbelasting verschuldigd is. Het bedrag dat je nalaat gaat dus integraal naar de vereniging.

Het tarief voor andere begunstigden:

Verkrijging Tarief (per schijf)
In rechte lijn en tussen partners 3% (tot 50.000 euro)
9% (van 50.000,01 tot 250.000 euro)
27% (boven 250.000 euro)
Tussen broers en zussen 25% (tot 35.000 euro)
30% (van 35.000,01 tot 75.000 euro)
55% (boven 75.000 euro)
Tussen anderen 25% (tot 35.000 euro)
45% (van 35.000,01 tot 75.000 euro)
55% (boven 75.000 euro)

Brusselse Hoofdstedelijke Gewest

De Werktitel vzw dient 25% successierechten te betalen aan het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, net zoals andere verenigingen zonder winstoogmerk die geen federale erkenning hebben om fiscaal aftrekbare giften te ontvangen.

Voor erfenissen die openvallen in Brussel gelden verder de volgende tarieven:

Verkrijging Tarief (per schijf)
In rechte lijn en tussen partners 3% (tot 50.000 euro)
8% (van 50.000 tot 100.000 euro)
9% (van 100.000 tot 175.000 euro)
18% (van 175.000 tot 250.000 euro)
24% (van 250.000 tot 500.000 euro)
30% (boven 500.000 euro)
Tussen broers en zussen 20% (tot 12.500 euro)
25% (van 12.500 tot 25.000 euro)
30% (van 25.000 tot 50.000 euro)
40% (van 50.000 tot 100.000 euro)
55% (van 100.000 tot 175.000 euro)
60% (van 175.000 tot 250.000 euro)
65% (boven 250.000 euro)
Tussen ooms of tantes en neven en nichten 35% (tot 50.000 euro)
50% (van 50.000 tot 100.000 euro)
60% (van 100.000 tot 175.000 euro)
70% (boven 175.000 euro)
Tussen anderen 40% (tot 50.000 euro)
55% (van 50.000 tot 75.000 euro)
65% (van 75.000 tot 175.000 euro)
80% (boven 175.000 euro)

Waalse Gewest

De Werktitel vzw dient niet meer dan 7% successierechten te betalen aan het Waalse Gewest, net zoals andere verenigingen zonder winstoogmerk die geen federale erkenning hebben om fiscaal aftrekbare giften te ontvangen.

Voor erfenissen die openvallen in Wallonië gelden verder de volgende tarieven:

Verkrijging Tarief (per schijf)
In rechte lijn en tussen partners 3% (tot 12.500 euro)
4% (van 12.500,01 tot 25.000 euro)
5% (van 25.000,01 tot 50.000 euro)
7% (van 50.000,01 tot 100.000 euro)
10% (van 100.000,01 tot 150.000 euro)
14% (van 150.000,01 tot 200.000 euro)
18% (van 200.000,01 tot 250.000 euro)
24% (van 250.000,01 tot 500.000 euro)
30% (boven 500.000 euro)
Tussen broers en zussen 20% (tot 12.500 euro)
25% (van 12.500,01 tot 25.000 euro)
35% (van 25.000,01 tot 75.000 euro)
50% (van 75.000,01 tot 175.000 euro)
65% (boven 175.000 euro)
Tussen ooms of tantes en neven en nichten 25% (tot 12.500 euro)
30% (van 12.500,01 tot 25.000 euro)
40% (van 25.000,01 tot 75.000 euro)
55% (van 75.000,01 tot 175.000 euro)
70% (boven 175.000 euro)
Tussen anderen 30% (tot 12.500 euro)
35% (van 12.500,01 tot 25.000 euro)
60% (van 25.000,01 tot 75.000 euro)
80% (boven 75.000 euro
Vragen?

Indien je meer informatie wenst, neem gerust contact op met ons door te mailen naar info@apache.be. We behandelen je vraag in alle discretie.