Voormalige uitbaters van crèches onder bewindvoering geplaatst

25 oktober 2022 Liesbet De Kock
Foto van 't Oogappeltje in Lommel
Kinderopvang 't Oogappeltje in Lommel wordt uitgebaat door Hera.

Dit artikel is enkel vandaag gratis te lezen.

Wil je ons journalistiek werk ondersteunen? Word nu lid en maak Apache mee mogelijk.

Nadat Opgroeien begin september de vergunning van kinderdagverblijf Beau-Fort in de Leuvense deelgemeente Heverlee ingetrokken had, leek ook de toekomst van de acht overblijvende opvanglocaties onder de paraplu van de vzw's Rheia en Hera onzeker.

Na verscheidene bezoeken van de Zorginspectie was Opgroeien in toenemende mate verontrust over de dagelijkse aansturing van de overblijvende vestigingen. Tweehonderd opvangplaatsen kwamen daarmee in het gedrang.

Na een grondig onderzoek besloot Opgroeien op 7 oktober dat alle dagverblijven voorlopig open mogen blijven, zij het onder strikte voorwaarden. Zo werd onder meer een externe partner aangetrokken om de dagelijkse werking van de kinderdagverblijven waar nodig bij te sturen.

De vzw's Rheia en Hera worden sinds 3 oktober mee geleid door Wingparent, een bedrijf dat gespecialiseerd is in kinderopvang en onder het bestuur valt van Leon Furrow, adviesbureau in bedrijfsbeheer en bedrijfsvoering.

De hoop is dat aanslepende operationele problemen daarmee eindelijk van de baan raken. Uit de verslagen van de Zorginspectie blijkt dat de pedagogische kwaliteit van de dagverblijven dan wel voldoet aan de normen, maar dat het algemene beheer en de omkadering vaak te wensen overlaten.

Financiële transparantie

Sinds 2016 wordt melding gemaakt van problemen met de correcte registratie van aanwezige personeelsleden en kinderen, het invullen en bijhouden van inlichtingenfiches, adequate crisisprocedures en procedures voor klachtenbehandeling.

Wingparent staat nu mee aan het roer om aanslepende operationele problemen te verhelpen

Ook structurele overbezetting, zoals het geval was in de vestiging in Heverlee, verhindert vaak een goede werking. In mei van dit jaar startte Opgroeien nog een procedure tot handhaving in een opvanglocatie in Lommel omdat er te veel kinderen werden geteld en te weinig begeleiders.

Het agentschap eist ook volledige transparantie over de financiële situatie van beide vzw’s. Eerder werd duidelijk dat verschillende locaties kampten met aanzienlijke huurachterstanden.

Ook die problematiek sleept al een hele poos aan. De financiële toestand van de crèches wordt minstens sinds 2020 nauwlettend opgevolgd door het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Dat blijkt uit opeenvolgende verslagen van de financiële inspectie die onze redactie kon inkijken.

Helft bestuur opgestapt

Naast wanbetaling van personeel was er zowel in 2018, 2019 en 2020 sprake van achterstallige betalingen van bedrijfsvoorheffing en schulden aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ). In december van vorig jaar liepen nog afbetalingsplannen voor onder meer schulden aan leveranciers en energiekosten.

Nochtans werden de dagverblijven pas deze zomer overgenomen door Rheia en Hera en was de algemene verwachting dat het tij zou keren met de nieuwe uitbaters: Jos D.L. (42), Rudy M. (61), Jos V. (64), Alain S. (50), en Patrick P. (55).

De laatste drie verlieten het schip al op 6 september, hoewel dat pas begin deze maand officieel werd bevestigd. Enkel Jos D.L. en Rudy M. blijven dus, samen met Wingparent, achter aan het stuur.

De financiële situatie baart zowel voor als na de overname zorgen

Zo ‘nieuw’ bleken die uitbaters bij nader inzien trouwens niet te zijn. Jos D.L. is de echtgenoot van Ainhoa V. (43), die voorheen de leiding had over de crèches. Minstens tot 2019 was hij aandeelhouder van de twee vennootschappen die de dagverblijven tot deze zomer aanstuurden: Beau-Fort Kinderopvang en Huis Beau-Fort.

Contract verbroken

Rudy M. is dan weer eigenaar van twee bedrijven die gevestigd zijn op hetzelfde adres in Lommel waar Beau-Fort Kinderopvang ooit het licht zag. De precieze aard van die vestzak-broekzakoperatie moet nog duidelijk worden. Eerder getuigden ouders van kinderen die werden opgevangen in de intussen gesloten crèche in Heverlee dat zij nooit een nieuw contract ontvingen van Rheia.

Later bleek ook dat vele ouders de borggelden die ooit werden betaald aan Beau-Fort Kinderopvang niet meer teruggestort kregen na het verlaten van de crèche, ook na de overname. Bovendien leek Ainhoa V. dan wel van het toneel verdwenen, maar zou ze bijvoorbeeld in de crèche in Heverlee nog lang bezig geweest zijn met de facturatie.

In Hasselt was sprake van onderverhuur, wat contractueel verboden is

Ook blijkt dat na de overname van de kinderdagverblijven niet alle huurcontracten met Beau-Fort Kinderopvang werden stopgezet. Zo kregen de ouders van kinderen in Beau-Fort Hasselt begin deze maand te horen dat de financiële situatie van het dagverblijf werd onderzocht en dat de toekomst van de crèche onzeker is. Officieel luidde het dat de meer dan dertig opvangplaatsen in het gedrang waren gekomen door onder meer loon- en huurkosten en stijgende energieprijzen.

Uit ons onderzoek blijkt niet alleen dat de huur van het pand in Hasselt al een hele tijd niet meer werd betaald, maar dat het huurcontract daar nog steeds op naam stond van Beau-Fort Kinderopvang. De locatie werd dus sinds de zomer feitelijk onderverhuurd aan Rheia, wat contractueel verboden is.

Eigenaar AR Invest trok daarop naar het vredegerecht in Hasselt, dat begin deze maand besliste dat het contract met Beau-Fort Kinderopvang binnen afzienbare tijd wordt verbroken.

Vrees voor sterfhuisconstructie

Hoewel de feitelijke werking in het pand op dit moment dus uitgaat van Rheia, staat de huur(schuld) op dit moment nog steeds op naam van Beau-Fort Kinderopvang. Of er een nieuw contract komt met de nieuwe uitbaters is afwachten, maar hoogst twijfelachtig.

Het doet steeds meer vragen rijzen over de precieze relatie tussen de oude en de nieuwe uitbaters. Hoe die in elkaar zit, zal nog moeten blijken en dat zou wel eens een kwestie van weken of hoogstens maanden kunnen zijn.

Op dezelfde dag dat het agentschap Opgroeien het verlossende nieuws bracht dat de resterende opvanglocaties open kunnen blijven, besloot de ondernemingsrechtbank in Hasselt immers om Beau-Fort Kinderopvang en Huis Beau-Fort onder voorlopige bewindvoering te plaatsen.

In 2020 uitte de financiële inspectie al zorgen rond het correcte gebruik van overheidssubsidies

Die beslissing kwam er onder meer door de bezorgdheid dat er een zogenaamde ‘sterfhuisconstructie’ rond de vennootschappen wordt opgebouwd, waarbij de handelsfondsen worden overgedragen naar de twee nieuwe vzw’s, maar schulden blijven zitten bij de vorige uitbaters.

Als die laatste daarna failliet worden verklaard, wordt de kans kleiner dat schuldeisers ooit hun geld terugzien. En dat terwijl ook na de overname schulden werden gemaakt op naam van Beau-Fort Kinderopvang en Huis Beau-Fort.

Lucratieve opvangplaatsen

Het is overigens niet voor het eerst dat Beau-Fort Kinderopvang en Huis Beau-Fort onder voorlopige bewindvoering worden geplaatst. Ook in 2020 was dat al eens het geval. In dat jaar maakte de inspectie zich niet alleen zorgen om de financiële gezondheid van beide bedrijven – die zelfs na een kapitaalverhoging in 2019 de schulden bleven opstapelen – maar ontstonden ook twijfels over de correcte aanwending van overheidssubsidies, blijkt uit de inspectieverslagen.

Een jaar eerder had Beau-Fort Kinderopvang vier crèches overgenomen in Lommel van het voormalige Dou-Dou Kinderopvang. Twee van die dagverblijven – ’t Oogappeltje en DouDou Lommel – werkten met een inkomensgerelateerd tarief, waarbij de dagprijs wordt berekend op basis van het inkomen. Voor die opvangplaatsen ontvangen uitbaters beduidend meer overheidssubsidies dan voor de plaatsen die werken met een vrije prijs, zoals het geval was (en is) in de overige vestigingen van Beau-Fort.

Vlak na de overname in 2019 werden die twee meer lucratieve opvangplaatsen ondergebracht in Huis Beau-Fort, dat daar op dat moment echter niet voor was vergund.  Die vergunning kwam er pas in april 2021, en tot die tijd stonden zowel DouDou Lommel als ’t Oogappeltje officieel onder het bestuur van Beau-Fort Kinderopvang. Toch ging in 2019 zo’n 248.000 euro aan overheidssubsidies naar de rekeningen van Huis Beau Fort.

Na de beslissing van Opgroeien eerder deze maand, en nu ook Wingparent mee aan het roer staat van de acht overblijvende opvanglocaties, blijft de dagelijkse werking van de dagverblijven voorlopig gegarandeerd.

Gezien de aantoonbare zakelijke en persoonlijke connecties tussen de nieuwe en de oude uitbaters is het echter niet ondenkbaar dat de recente evoluties rond Beau-Fort Kinderopvang en Huis Beau-Fort ook een schaduw zullen werpen op de toekomst van Rheia en Hera. Voorlopig blijft het echter wachten op wat de huidige doorlichting van Beau-Fort Kinderopvang en Huis Beau-Fort oplevert.

In een eerder stuk over dit dossier was enkel sprake van Rheia. Ondertussen blijkt dat de aansturing van de crèches gebeurt vanuit twee vzw’s, beide opgericht op 25 maart van dit jaar: Rheia, waar een vrije prijs wordt gehanteerd, en Hera dat werkt met een inkomensgerelateerd tarief.

LEES OOK
Liesbet De Kock / 30-11-2022

Doek valt over acht Limburgse kinderdagverblijven

Ouders van minstens tweehonderd kinderen moeten op zoek naar een andere opvangplek.
foto kinderdagverblijf Lommel
Liesbet De Kock / 28-11-2022

Voorlopig geen subsidies meer voor acht Limburgse kinderdagverblijven

Agentschap Opgroeien stopt de subsidiestroom door aanhoudende problemen bij de acht kinderdagverblijven van de vzw's.
Kleuter met blokken
Liesbet De Kock / 28-09-2022

In opspraak geraakte uitbater van negen crèches in zwaar weer

De opvang van tweehonderd kinderen in dagverblijven van Rheia staat op de helling.
vestiging Beau-Fort in Lommel