Schepencolleges Zoersel en Zandhoven misleiden gemeenteraad na geheime afspraken met Plopsaqua

 Leestijd: 14 minuten2

Nog voor de aanbestedingsprocedure voor de bouw van een nieuw zwembad werd opgestart, hielden de schepencolleges van Zoersel en Zandhoven verschillende vergaderingen met Plopsabaas Steve Van den Kerkhof. Daarbij werd door Plopsa al een zeer specifiek ‘bindend aanbod’ gedaan. De gemeenteraden werden hierover, op vraag van Plopsa, niet geïnformeerd. Dat blijkt uit documenten die Apache in handen kreeg.

De gesprekken met de pretparkdivisie van Studio 100 gingen over een zeer concreet plan voor een gezamenlijk publiek-privaat zwembad voor Zoersel en Zandhoven. De twee gemeenten waren al langer op zoek naar een vervanging voor het versleten zwembad Pulderbos. Na het overleg met de twee schepencolleges vatte Plopsa Group de resultaten van de gesprekken samen in een offerte, die getekend door CEO Steve Van den Kerkhof werd afgeleverd bij het gemeentehuis.

Twee maanden na dat aanbod startten Zoersel en Zandhoven gezamenlijk een officiële aanbestedingsprocedure, met selectiecriteria die zeer opvallende overeenkomsten vertonen met het voorstel van Plopsa. Zowel de gemeenteraad van Zoersel als die van Zandhoven werd niet geïnformeerd over de voorgaande gesprekken en het aanbod van Plopsa.

Dit terwijl in beide raden meermaals de vraag werd gesteld of er nog vorderingen waren in de zoektocht naar een nieuw zwembad, die al jaren aansleept.

De schepencolleges namen bovendien de beslissing over de selectiecriteria voor de uiteindelijke publiek-private samenwerking (PPS) volledig informeel. Ze werd nergens beschreven in de verslagen van de collegevergaderingen. Daarbij werd voorbijgegaan aan de bezwaren van een Zoerselse schepen. Zij vond het onacceptabel dat ze niet betrokken was bij het opstellen van de criteria en dat daarover geen officiële stemming plaatsvond.

De geheime brief

“Aansluitend op onze aangename gesprekken van de afgelopen maanden, bevestigen wij u hierbij onze principiële interesse in de samenwerking met betrekking tot de bouw en de exploitatie van het zwembadcomplex te Zandhoven-Zoersel”, zo klinkt het op de eerste pagina van een ‘bindend aanbod’ dat Plopsa Group op 17 september 2020 opstelde.

Het aanbod, dat volgens de aanhef “persoonlijk en vertrouwelijk” is, bevat een specifieke beschrijving van een waterpretpark dat Plopsa Group wil bouwen in een publiek-private samenwerking met de twee gemeenten.

De gemeenten zouden het bedrijf daarvoor op jaarbasis 800.000 euro (voor een periode van 30 jaar), 850.000 euro (voor 27 jaar) of 900.000 euro (voor 25 jaar) moeten betalen. In ruil daarvoor kunnen inwoners van Zoersel en Zandhoven tijdens die periode aan een lagere prijs zwemmen.

Het is ongebruikelijk dat er al een volledig voorstel klaarligt nog voor de officiële selectieprocedure is opgestart

Het bindend aanbod bevat de voorwaarden die Plopsa stelt voor een publiek-private samenwerking met de twee gemeenten, en is de conclusie van onderhandelingsgesprekken tussen de partijen. Het document werd opgesteld “met het oog op het voeren van verdere onderhandelingen en het opmaken van een definitieve overeenkomst omtrent de voorgestelde samenwerking”, zo staat te lezen.

Zo’n publiek-private samenwerking vervangt steeds vaker het traditionele gemeentelijke zwembad. Toch is het niet gebruikelijk dat er al een volledig voorstel klaarligt nog voor de officiële selectieprocedure is opgestart. In het voorstel dat Plopsa Group na de vertrouwelijke onderhandelingen met Zandhoven en Zoersel opstelde, staan ook opvallend veel onvoordelige clausules voor de publieke kant van de samenwerking.

Geen zwemwedstrijden toegestaan

In tegenstelling tot bij de meeste PPS-zwembaden, zouden de grond en het zwembad volledig in handen zijn en blijven van Plopsa Group, kunnen er geen sportwedstrijden worden gehouden en wordt het aantal uren dat de gemeentelijke scholen en zwemclubs gebruik kunnen maken van de faciliteit sterk beperkt.

Als Plopsa Group in samenwerking met de gemeenten Zoersel en Zandhoven een PPS-zwembad bouwt, zullen er geen zwemwedstrijden meer in de gemeenten worden gehouden. (Bron: bindend aanbod Plopsa Group)

Zo staat te lezen dat er “geen banen of gedeelten van het zwembad zullen worden afgesloten voor individuele of groepstrainingen en/of opleidingen, enz. tijdens de normale openingsuren”. Zwemclubs zouden hun trainingen dus buiten de normale openingstijden moeten houden.

Voor schoolzwemmen wordt wel een beperkte uitzondering gemaakt: “Voor het schoolzwemmen zullen tijdens de normale openingsuren maximaal 6 van de 8 banen van het 25 meter bad (sic.) afgesloten worden en 4 banen van het instructiebad.”

Plopsa Group verbindt zich er in het voorstel wel toe om alle medewerkers van het huidige zwembad Pulderbos, dat wordt uitgebaat door intercommunale IGEAN, over te nemen. Die medewerkers zouden in hun dienstbetrekking bij Plopsa Group echter wel vallen onder paritair comité (pc) 333: de toeristische sector. Apache beschreef eerder dat werknemers die onder dat paritair comité vallen, minder goede arbeidsvoorwaarden hebben dan bijvoorbeeld pc 329, dat geldt voor zwembaden zonder winstoogmerk.

Plopsa zegt in het voorstel toe dat het netto jaarsalaris “gelijkwaardig is met hun huidige salaris”. Dat ‘gelijkwaardig’ niet in alle gevallen ‘gelijk’ betekent, wordt in kleine letters in een voetnoot toegelicht: “Dit onder de voorwaarde dat de netto loonkost maximaal 20% mag afwijken van hetgeen Plopsa zou moeten betalen cfr. paritair comité 333.”

Ook het feit dat sportwedstrijden niet zijn toegestaan, kan te maken hebben met het paritair comité dat Plopsa wil hanteren. Pc 333 vermeldt namelijk expliciet niet bevoegd te zijn voor “zwembaden die ontworpen zijn voor het beoefenen van de zwemsport”.

Extra subsidieclausule voor grondaankoop

Ook bevat het bindend aanbod een clausule waarin Plopsa Group aangeeft de grond voor het pretpark (minstens 35.000 m²) te willen kopen “voor een aankoopprijs van maximaal 15 euro per vierkante meter”. Die grond zouden de gemeenten eerst moeten aankopen, zodat Plopsa ze vervolgens kan overnemen.

Voor grond met de benodigde bestemming van recreatiegrond liggen de werkelijke prijzen in de regio tussen 40 en 50 euro per m². Als de gemeente met dit voorstel zou instemmen, zou dit dus een impliciete extra subsidie betekenen van 800.000 à 1.200.000 euro.

Wanneer Plopsa geen grond kan kopen van de gemeente, staat in het voorstel dat het bedrijf bereid is om voor een zakelijk recht op de grond maximaal 20.000 euro per jaar te betalen voor het volledige terrein.

Geen communicatie

Over al deze inhoudelijke voorstellen die uit de besprekingen tussen Plopsa en de twee schepencolleges zijn voortgekomen, mocht niet gecommuniceerd worden, “onverminderd de bepalingen van de Wet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur en het Gemeentedecreet”, zo staat te lezen in het bindend aanbod.

Zowel tijdens de gesprekken tussen Plopsa Group en de gemeenten als in het bindend aanbod werd de betrokken politici een geheimhoudingsplicht opgelegd.

Tijdens de gesprekken tussen Plopsa Group en de gemeenten werd de betrokken politici een geheimhoudingsplicht opgelegd. (Bron: bindend aanbod Plopsa Group)

Apache vroeg professor Steven Van Garsse (UHasselt) naar een reactie op het vertrouwelijke overleg tussen een mogelijke kandidaat voor een openbare aanbesteding, voordat die aanbesteding openbaar is gemaakt. Van Garsse is als advocaat gespecialiseerd in PPS-projecten en was tien jaar lang hoofd van het Vlaams Kenniscentrum PPS.

Van Garsse wijst in een korte reactie op artikels 51 en 52 van de wet inzake overheidsopdrachten. Die stellen dat “voorafgaande marktconsultaties mogen worden gebruikt bij de planning en het verloop van de plaatsingsprocedure, mits dit niet leidt tot een vervalsing van de mededinging en geen aanleiding geeft tot een schending van de beginselen van non-discriminatie en transparantie”.

De wet stelt verder:

“Wanneer een kandidaat of inschrijver of een met een kandidaat of inschrijver verbonden onderneming (…) betrokken is geweest bij de voorbereiding van de plaatsingsprocedure, neemt de aanbestedende overheid de passende maatregelen om ervoor te zorgen dat de mededinging niet wordt vervalst door de deelneming van die kandidaat of inschrijver. (…) Deze maatregelen omvatten met name de mededeling aan andere kandidaten en inschrijvers van relevante informatie die is uitgewisseld in het kader van of ten gevolge van de betrokkenheid van de kandidaat of inschrijver bij de voorbereiding van de plaatsingsprocedure, alsmede de vaststelling van passende termijnen voor de ontvangst van de offertes.”

‘Dezelfde vragen aan Sportoase gesteld’

Zoersels schepen van Sport Olivier Rul (Open Vld) zegt aan Apache dat de twee gemeenten niet alleen met Plopsa Group dit soort besprekingen hebben gehouden, maar dat ‘alle partners’ op een gelijkaardige manier betrokken zijn geweest in het voortraject.

“Wij hebben eigenlijk beslist om er nog een stap vóór (voor de officiële aanbesteding, red.) te doen. Iedereen heeft zijn strategie en zijn planning uit de doeken gedaan voor ons. Alle partners hebben ons ook uitgelegd op welke manier zij te werk gaan, en zo gaan wij kijken wat voor ons de beste partij is. Het is natuurlijk nog zeer primair, en misschien komen we nog andere partners tegen, maar van een paar partners weten we in elk geval op welke manier ze te werk gaan.”

Ook na aandringen op de vraag met welke partners de gemeenten dan gesproken hebben, blijft Rul vaag. Hij laat weten in elk geval ook met Sportoase gesproken te hebben tijdens het voortraject.

Maar Zoersels burgemeester Liesbeth Verstreken (N-VA) ontkent dat. “Er is wel contact geweest met andere gemeenten, maar er is niet gesproken met andere privébedrijven.”

Volgens Verstreken is er vanuit de gemeenten geen relevante informatie met Plopsa Group gedeeld en hoefden de andere kandidaten dus niet op de hoogte gesteld te worden van de gesprekken. De Zoerselse burgemeester voegt toe: “Wat het voorstel van Studio 100 betreft, heeft die onderneming in het gesprek gevraagd om dat vertrouwelijk te houden.”

“Het is niet verboden om een gesprek aan te gaan met iemand die u iets wil aanbieden. En de wereld van de zwembaden is natuurlijk gespecialiseerde materie. We hebben gewoon besloten om eens we dat aanbod gekregen hebben, naar de markt te gaan en te zeggen ‘wie kan ons zwemwater aanbieden?’ En we willen dat in een PPS doen, dat is een keuze die gemaakt is”, verklaart Verstreken de motivatie voor de gesprekken.

‘Toeristische aantrekkingspool’

Na de gesprekken met Plopsa Group stelden de gemeenten een selectieleidraad op voor de officiële aanbestedingsprocedure. Dat is een document met criteria waaraan de voorstellen van kandidaten voor de selectieprocedure moeten voldoen. De gemeenten werkten daarvoor samen met advocaat Dirk De Keuster, gespecialiseerd in PPS-projecten. De selectieleidraad die uiteindelijk werd opgemaakt, vertoont opvallende overeenkomsten met de plannen van Plopsa Group.

Zo staat op pagina 2 te lezen dat de gemeenten “in elk geval willen (…) streven naar een zwembad dat de lokale behoefte aan zwemwater kan overstijgen en als een toeristische aantrekkingspool voor de gemeentes kan uitgespeeld worden”.

Volgens de Zoerselse burgemeester en schepen van Sport moet de vraag om een ‘toeristische aantrekkingspool’ niet als voorwaarde, maar als suggestie worden opgevat. (Bron: selectieleidraad PPS-zwembad Zoersel-Zandhoven)

Bij de minimumvereisten voor de voorstellen die kandidaten kunnen indienen, staat naast een 25-meterbad, een instructiebad en een peuterbad ook dat er “recreatieve waterpartijen” aanwezig moeten zijn.

Voorafgaand aan de goedkeuring van de leidraad herhaalde Zoersels schepen van Sport Rul in de gemeenteraad en de sportraad echter meermaals dat er nog geen keuze was gemaakt voor een basiszwembad of een uitgebreider recreatief complex. Hij benadrukte daarbij dat de gemeenten “nog alle kanten uit kunnen met hoe het bad eruit dient te zien”.

Ook in het verplicht minimumprogramma worden naast de basisvoorzieningen van een gemeentelijk zwembad ‘recreatieve waterpartijen’ vermeld. (Bron: selectieleidraad PPS-zwembad Zoersel-Zandhoven)

Volgens burgemeester Verstreken moet de letterlijk vermelde voorwaarde voor een ‘toeristische aantrekkingspool’ niet zo strikt geïnterpreteerd worden. “Hetgeen we vragen is heel rekbaar”, laat ze weten.

“Als hier een zwembad komt dat voorziet in dezelfde faciliteiten als die we hebben, dan kan dat in meer of mindere mate een aantrekkingspool zijn, waarbij we ook kleinere zwembaden niet zullen uitsluiten. Maar de mogelijkheid kan erin zitten dat het meer aantrekking heeft dan louter voor de gemeenten zelf. Dat mag ook.”

Olivier Rul benadrukte in de sportraad van 3 december dat men nog ‘alle kanten uit kan’ met de huidige selectieleidraad. (Bron: verslag sportraad december)

Navraag bij zwembadbouwers die van plan zijn om in te tekenen op de PPS-procedure leert dat zij de voorwaarden in de selectieleidraad wel degelijk interpreteren zoals ze vermeld staan: als minimumvereiste. “In deze leidraad is duidelijk een keuze gemaakt om geen strikt basisbad te bouwen. Private partners die een simpel basisbad willen bouwen zullen hier vermoedelijk niet op intekenen”, klinkt het.

Ook de Zandhovense kant van de intergemeentelijke samenwerking erkent dat met deze aanbestedingsprocedure de keuze is gemaakt voor een bad dat de gemeentelijke basisbehoeften overstijgt. Zandhovens burgemeester Luc Van Hove (CD&V) geeft ook aan dat de schepencolleges daarbij wel degelijk geïnspireerd werden door de voorstellen van Plopsa Group.

“We zijn ervan overtuigd, dat hebben we ook wel uit onder andere de gesprekken met Plopsa geleerd, dat je het een beetje ruimer moet zien dan alleen maar een bad voor de inwoners van Zandhoven en Zoersel om er iets rendabelers van te maken”, laat Van Hove weten aan de telefoon. “Als je naast de basisaccommodatie iets kunt neerzetten dat voor het exploitatiebedrijf een stukje winst kan realiseren, dan kan dat ook wel naar ons terugvloeien, zodanig dat ons zwemwater een beetje draagbaarder wordt.”

“Een basic zwembad zal veel geld kosten. Maak daarnaast een beetje fruit voor degene die het kan bouwen, dan kan dat eigenlijk een win-winsituatie zijn”, voegt de burgemeester nog toe.

Dat een gemeente een voorkeur heeft voor een zwembad met uitgebreide recreatiemogelijkheden, is niet vreemd. Opmerkelijk is wel dat de manier waarop die voorkeur tot stand is gekomen, in geen enkel gemeentelijk verslag is terug te vinden.

‘Publiek zwembad is onbetaalbaar’

De beslissing om een PPS-project te starten, werd genomen op basis van de aanname dat een bad dat uitgebaat wordt door de gemeente of door intercommunale IGEAN ‘onbetaalbaar’ zou zijn.

“Al tien jaar lang zitten we in werkgroepen voor de bouw van een nieuw intergemeentelijk zwembad. Zelfs de provincie werd mee in het bad getrokken. Maar altijd is de eindconclusie: te duur. Raming bouwkost voor een basiszwembad: 19 miljoen. Onbetaalbaar met onze huidige 4.000 vrije zwemmers”, gaf Zandhovens burgemeester Van Hove afgelopen december aan in Gazet van Antwerpen.

Die informatie strookt niet met een presentatie die IGEAN op 24 juni 2019 gaf aan de zwembadwerkgroep van onder andere Zoersel en Zandhoven.

In de gemeenteraad van Zandhoven gaf burgemeester Luc Van Hove een presentatie waarin hij zijn visie op de onbetaalbaarheid van een publiek bad uitlegde. Net als in zijn verklaring aan Gazet van Antwerpen staat daarin foute informatie

De 19 miljoen die IGEAN toen vermeldde ging namelijk niet om een ‘basiszwembad’, maar om een complex met naast een 25-meterbad, een instructiebad en een sportbad ook een bad met twee glijbanen, een extra recreatiebad en een wildwaterbaan. Bovendien was bij de kostenraming voor dat bad (gebaseerd op een nooit uitgevoerd plan van enkele andere Antwerpse gemeenten) rekening gehouden met een capaciteit voor 83.000 inwoners. Zoersel en Zandhoven hebben opgeteld ongeveer 35.000 inwoners.

In dezelfde presentatie legde IGEAN ook het daadwerkelijk uitgevoerde zwembadproject van de gemeenten Aartselaar, Hemiksem en Niel voor. Die drie gemeenten hebben opgeteld ongeveer evenveel inwoners als Zandhoven en Zoersel. Daar waren de kosten ‘slechts’ 9,7 miljoen euro.

Burgemeester Van Hove laat aan Apache weten dat hij vermoedt dat zijn incorrecte opmerking over de kosten van een publiek zwembad in Gazet van Antwerpen is ontstaan doordat de journalist hem onjuist geciteerd heeft.

In de gemeenteraad van Zandhoven gaf Van Hove later ook nog een presentatie waarin hij zijn visie op de onbetaalbaarheid van een publiek bad uitlegde. Ook daarin staat onjuiste informatie. Van Hove stapt weliswaar af van “19 miljoen voor een basisbad”, maar rondt de 9,7 miljoen van het zwembad in Aartselaar af naar tien miljoen, en gaat uit van een financieringskost van vijf miljoen euro. Dat betekent dat Van Hove uitgaat van een rente van 2,9% per jaar, terwijl de rente voor overheidsleningen op dit moment veel lager staat.

“Ik heb dezelfde cijfers genomen als bij het zwembad in Mortsel (dat in 2016 werd gebouwd, red.), waar de financieringskost ook de helft is van het bedrag van de lening”, verklaart Van Hove. “Ook al vallen de kosten misschien iets lager uit, dan is het nog steeds niet haalbaar. Dat is niet tot in de details uitgewerkt, dat was ook niet het punt.”

“Wat bijvoorbeeld in mijn berekening dan weer niet staat, zijn de kosten voor herstellingswerken aan het zwembad. We weten dat om de haverklap de wetgeving verandert en dat er aanpassingen moeten gebeuren op vlak van milieuregels, op vlak van onderhoud. En dat zijn de grote getallen. Het komt er eigenlijk op neer dat dit grosso modo de grootheid is van uitgaven die we dan moeten doen, en dan hypothekeren we gewoon de toekomst veel te hard. Dat is gewoon niet haalbaar”, voegt Van Hove nog toe.

Van Hove vermeldde in zijn berekening voor de gemeenteraad ook niet dat het zwembad van Mortsel 1.8 miljoen euro subsidie kreeg van de Vlaamse Overheid, zo’n 30% van de bouwkost. Ook liet hij achterwege dat het zwembad in Aartselaar, waarop hij dus zijn berekening baseerde, kon rekenen op ruim een miljoen euro Vlaamse subsidies.

‘Een slag in het gezicht van alle gemeenteraadsleden’

Deze onzorgvuldigheden, gecombineerd met het feit dat in de presentatie niet werd vermeld of de geraamde kosten inclusief of exclusief btw waren, zorgde voor veel wrevel bij de Zandhovense oppositie. Als gemeenten een zwembad bouwen via een autonoom gemeentebedrijf, kunnen ze die btw namelijk terugvragen, wat aanzienlijk scheelt in de kosten.

“Deze presentatie was eigenlijk een slag in het gezicht voor alle gemeenteraadsleden”, laat lokaal N-VA-voorzitter Dieter Stulens weten. “Als je die slides ziet, denk je inderdaad: oei, dat is wel erg duur. Maar je moet het volledige plaatje weergeven. Welke mogelijke subsidies kunnen we ontvangen? Er wordt met cijfers gegoocheld, maar de kosten worden niet deugdelijk weergegeven.”

“Ook de overweging dat je bij een gemeentelijk zwembad zelf eigenaar bent en blijft, en dat je ‘baas bent in eigen huis’, lijkt ons belangrijk om mee te nemen. Ook daar ging de burgemeester niet op in in zijn presentatie”, benadrukt Stulens.

Gevolgen van het achterhouden van informatie

“Er ligt bij het college heel veel informatie op tafel, maar die wordt maar mondjesmaat gedeeld en weerspiegelt niet de volledige werkelijkheid. Het is heel moeilijk om op basis van die informatie als gemeenteraadslid een mening te vormen over wat er wel en niet haalbaar is voor de gemeente”, voegt Stulens toe.

De Vlaams Belang-afdelingen van Zoersel en Zandhoven brachten via een lek bij de gemeente naar buiten dat er geheime gesprekken met Plopsa Group waren geweest. Vlaams Belang diende in beide gemeenten een voorstel in om een tweede selectieleidraad op te stellen voor een parallelle procedure die expliciet ingaat op de optie voor een goedkoop basiszwembad.

Dieter Stulens (voorzitter N-VA Zandhoven): ‘We werden verrast, bij wijze van spreken doodgeslagen met informatie, zonder een volledig beeld te krijgen’

In Zoersel werd dat voorstel goedgekeurd, maar in Zandhoven werd het weggestemd, mede door de onthouding van de N-VA-fractie. Voorzitter Stulens verklaart dat ook dat te maken heeft met de onvolledige informatie waarop de gemeenteraadsleden hun keuze moesten baseren.

“Wij waren eigenlijk wel van plan om voor dat punt van Vlaams Belang te stemmen, maar we hadden niet al die informatie die Vlaams Belang wel had. En toen kwam de burgemeester opeens met zijn presentatie. Als je enkel die slides gedurende een minuut mag bekijken, dan denk je toch: oei, misschien is het toch al goed uitgezocht, en daarom hebben wij ons toen onthouden. We werden verrast, bij wijze van spreken doodgeslagen met informatie, zonder een volledig beeld te krijgen.”

Zandhovens schepen van Sport Joris Geens (CD&V) benadrukt tegenover Apache nog dat deze aanbesteding slechts een verkenning is. “We hebben ons er niet toe verbonden om uiteindelijk een van de private partners te kiezen, we hebben enkel besloten om de markt op te gaan. Zo’n dossier als een zwembad is een keuze voor 20, 30 jaar, en we willen daarvoor juist alle opties openhouden.”

Bij burgemeester Van Hove klinkt een iets ander geluid: “Lukt dit niet, dan lijkt het mij zowat het einde van de zoektocht naar zwemwater van al die jaren. Ik denk dat we de afgelopen tien jaar op heel veel manieren hebben geprobeerd om een accomodatie te zoeken om onze schoolgaande jeugd, onze kinderen, te leren zwemmen.” Maar, voegt Van Hove toe: “Voor hetzelfde geld lukt deze PPS-piste ook niet, en dan hebben we het tenminste geprobeerd.”

Geen communicatie binnen schepencollege

Ook in Zoersel werd informatie zeer selectief gedeeld met de gemeenteraad, maar in die gemeente werd zelfs een deel van het schepencollege pas op het allerlaatste moment op de hoogte gesteld.

“We wisten wel dat er gesprekken waren tussen burgemeester Verstreken, schepen Rul, een delegatie uit Zandhoven en Plopsa Group, maar de beslissing om vervolgens een PPS-project op te starten werd nooit in de schepencolleges overlegd”, laat onafhankelijk schepen en OCMW-voorzitter Cindy Van Paesschen weten aan Apache.

Van Paesschen was lid van N-VA, maar stapte in oktober uit de partij omdat ze zich “onder druk gezet voelde om beslissingen te nemen tegen eer en geweten in”, zo vertelde ze aan Het Laatste Nieuws.

“Er waren maar twee leden van het schepencollege die volledig op de hoogte waren van de vorderingen in het zwembaddossier. De andere schepenen werden pas op de hoogte gesteld op dezelfde dag dat de selectieleidraad naar de gemeenteraad zou moeten worden gestuurd”, zegt Van Paesschen.

Die leidraad werd dus ook niet officieel vastgesteld op een collegevergadering. Hij is niet terug te vinden in de collegeverslagen, en er is geen officiële beslissing over de goedkeuring ervan.

“Ik heb duidelijk aangegeven dat ik het niet eens was met de inhoud van de selectieleidraad, maar dat werd genegeerd”, zegt Van Paesschen. De schepen geeft aan dat ze onder andere bezwaar maakte tegen de passages waar wordt gesteld dat de gemeenten op zoek zijn naar een ‘toeristische aantrekkingspool’ en dat extra ‘recreatieve waterpartijen’ een minimumvereiste waren. Dit wordt ook aangetoond door mailverkeer dat in het bezit is van Apache.

In een mail van schepen Van Paesschen naar burgemeester Verstreken wordt duidelijk dat Van Paesschen in elk geval op 17 november, de dinsdag nadat de selectieleidraad naar de gemeenteraad werd verzonden, wel degelijk geprotesteerd heeft tegen de agendering van de selectieleidraad op de gemeenteraad. In die mail spreek Van Paesschen van een agendapunt dat de collegeleden “door de strot geramd” kregen.

Zowel Liesbeth Verstreken als Olivier Rul beweren echter tegenover Apache dat Van Paesschen het wél eens was met de selectieleidraad.

Uit mailverkeer tussen schepen Cindy Van Paesschen (onafhankeljk) en burgemeester Liesbeth Verstreken (N-VA) blijkt dat Van Paesschen wel degelijk geprotesteerd heeft tegen de agendering van de selectieleidraad op de gemeenteraad.

Schepen voor Ruimtelijke Ordening Marc De Cordt (Groen), die niet nauw betrokken was bij het opstellen van het PPS-project, wil niet reageren op de vraag of Van Paesschen het al dan niet eens was met de voorgestelde selectieleidraad. “Ik houd mij liever bezig met positieve realisaties in het belang van de Zoerselaar. Van een polemiek van wie wanneer juist al dan niet wat heeft gezegd wordt niemand beter”, laat hij weten.

Burgemeester Luc Van Hove (CD&V): ‘We kunnen niet hebben dat in de loop van het project vanwege een of andere schepen alles opeens afgefloten wordt. En daarmee doel ik op de instabiele politieke situatie in Zoersel’

Van Paesschen is niet verbaasd over de ontkenning van haar mening. “Er wordt al maanden nauwelijks meer met mij gecommuniceerd.”

De communicatie binnen het schepencollege van Zoersel is dus volledig vastgelopen. Dat begint men ook in Zandhoven te merken, waar aan consensus binnen het college geen gebrek is en waar CD&V al vanaf 1976 een absolute meerderheid in de gemeenteraad heeft.

“Ik ben ervan overtuigd dat als we aan zulke projecten willen beginnen, dat we een solide samenwerking nodig hebben met een solide bestuur”, benadrukt Zandhovens burgemeester Van Hove. “Want dit is een project van vele jaren  dat – als het haalbaar is  –over heel veel geld gaat. Dan kunnen we niet hebben dat in de loop van het project vanwege een of andere schepen alles opeens afgefloten wordt. En daarmee doel ik op de instabiele politieke situatie in Zoersel.”

“We willen als we aan zo’n project beginnen ten eerste een goed voorstel van een private partner. Als we dan daadwerkelijk een bestek zouden gaan schrijven, moeten we ook – en dat heb ik met Zoersel ook wel besproken – zeker zijn dat er politieke stabiliteit is en dat er een meerderheid is die dat project van het begin tot het einde zal goedkeuren. Want het heeft geen zin om aan iets te beginnen, als naar gelang van waar de wind komt op dat moment, de meningen veranderen. Dat werkt niet, hè?”


Uitgelichte afbeelding: © Studio 100

Auteur: Stef Arends

Stef Arends volgde de bachelor Industrial Design aan de Technische Universiteit Eindhoven en de master Journalistiek en Nieuwe Media aan de Universiteit Leiden. Hij maakt verhalen met tekst en video, waarvan er een aantal te zien zijn op vimeo.com/stefarends.

Word lid

Word jij lid van Apache? Lees direct verder en steun onafhankelijke onderzoeksjournalistiek. Nu al vanaf 6,25 euro per maand.


Ja, ik word lid

Word nu lid van Apache en geniet van deze voordelen:

  • Toegang tot alle ruim 4.000 artikels
  • Deel de artikels gratis met je vrienden
  • Toegang tot alle dossiers en het volledige archief
  • Treed in discussie met journalisten en andere lezers
  • Korting op events en andere journalistieke producten, zoals e-books