Corona tast gemeenteraden aan: digitaal maar niet altijd openbaar

 Leestijd: 13 minuten3

De coronacrisis dwong lokale besturen om hun maandelijkse gemeenteraadszittingen in sneltempo te digitaliseren. Dat lukte bijna overal in Vlaanderen vrij snel. Al hebben de digitale vergaderingen ook hun beperkingen. Vaak wordt pers en publiek buitengehouden en in sommige gevallen werden de rechten van raadsleden ingeperkt. Ook diepgang en ‘couleur locale’ gaan verloren, zo blijkt uit een grootschalige bevraging van Apache bij de Vlaamse steden en gemeenten.

De coronacrisis heeft een ernstige impact op de hele samenleving en dus ook op de organisatie van de gemeenteraden. Lokale besturen blijven in coronatijden hun dienstverlening voor de bevolking waarborgen, ze hebben vaak woonzorgcentra en scholen onder hun verantwoordelijkheid en zijn onder meer ook bevoegd voor de lokale economie, het welzijnsbeleid en preventief gezondheidsbeleid. Net daarom moet de gemeenteraad als hart van de lokale democratie haar controlefunctie blijvend kunnen uitoefenen.

En dat leidde tot een totaal andere manier van werken.

Sinds 12 maart is het federaal rampenplan afgekondigd, met allerlei veiligheids- en hygiënemaatregelen als gevolg. Het kabinet van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open Vld) liet meteen daarna weten dat gemeenteraden kunnen doorgaan, maar de federale richtlijnen rond hygiëne en afstand ‘absoluut gerespecteerd’ moeten worden. “Er kan besloten worden om de gemeenteraad uit te stellen, publiek niet toe te laten of een andere locatie te kiezen”, verklaarde de minister.

Hij riep evenwel op om zoveel mogelijk virtueel te vergaderen. Ook het Agentschap Binnenlands Bestuur lijstte alle mogelijkheden om geldig te vergaderen en te stemmen netjes op. Het decreet Lokaal Bestuur was namelijk niet voorzien op afstandsvergaderen.

Om de impact van de coronamaatregelen op de lokale besluitvorming te kennen, klopte Apache afgelopen week met een online enquête aan bij de 300 algemeen directeurs van de Vlaamse steden en gemeenten. Ruim één op vijf antwoordde op dertien vragen die zowel voor de maanden maart, april en mei gesteld werden.

Afgelasting

De eerste weken na het afkondigen van de lockdown werden bijna alle geplande gemeenteraden afgelast. De gemeenteraden die in maart wel nog doorgingen, waren gepland vóór de lockdown van 12 maart.

Grafiek 1: Procentuele verhouding van het aantal afgelaste gemeenteraden per maand N=65 (c) Apache

Grafiek 1: Procentuele verhouding van het aantal afgelaste gemeenteraden per maand N=65 (c) Apache

In april werd ook nog ruim één op de tien gemeenteraden afgelast in steden en gemeenten die aan de enquête deelnamen. Voor mei is het aantal aangekondigde afgelastingen tot hiertoe beperkt gebleven.

Veel lokale besturen geven aan dat ze nog niet beslisten of de raad al dan niet doorgaat en als die doorgaat, in welke vorm.

De afgelasting was niet enkel een zaak van kleinere steden of gemeenten. Zo organiseerde Gent al op 24 maart een digitale gemeenteraad, terwijl Antwerpen de maandelijkse zitting schrapte. De ervaringen van het vroege Gentse voorbeeld leidde alvast tot een leidraad voor andere lokale besturen.

Gros ging digitaal

Grafiek 2: Procentuele verhouding van het aantal gedigitaliseerde gemeenteraden per maand: maart N=65, april N=59, mei N=64 (c) Apache

Grafiek 2: Procentuele verhouding van het aantal gedigitaliseerde gemeenteraden per maand: maart N=65, april N=59, mei N=64 (c) Apache

In de gemeenten die er wel voor kozen om hun raadszittingen te laten doorgaan, werd vooral gekeken naar videoconferenties. Waar in maart, meteen na de lockdown, al enkele gemeenten ervoor kozen om via een videoconferentie de raadszitting te organiseren, was dat in de maand april al het geval bij meer dan acht op de tien gemeenten die zittingen organiseerden.

Er gingen in maart ook een beperkt aantal gemeenteraadszittingen per mail door, maar die werkvorm verloor in april snel aan populariteit. Zo werd in Zaventem na één gemeenteraad per mail overgeschakeld naar een fysieke zitting in een ontmoetingscentrum. “De raadsleden kregen de agenda thuis en konden via mail vragen stellen aan het college, waarna er op de dag van de gemeenteraadszitting per mail gestemd werd”, zegt burgemeester Ingrid Holemans (Open Vld).

“Dat leverde geen problemen op, maar het genoot ook niet de voorkeur, sommige mensen vonden dat echt niet aangenaam.” Voor de fysieke zitting in april, kozen zeven raadsleden ervoor om thuis te volgen. “Een videovergadering is interessant voor mensen die niet kunnen komen, maar een discussie met 31 raadsleden via videovergadering is teveel om te leiden. Een vergadering face-to-face is toch interessanter.”

Voor het videovergaderen werden in Vlaanderen verschillende toepassingen gebruikt, dikwijls Microsoft Teams. Daarnaast moet er natuurlijk ook gestemd worden, vaak verliep dat nog niet gedigitaliseerd. Er werd via naamafroeping, handopsteking, per mail, via chat, via online enquêtediensten en via eigen systemen gestemd.

Creatief binnen de regels

Voorheen was het voor een gemeenteraad helemaal niet mogelijk om digitaal te vergaderen, plots was het bijna de enige optie binnen een wetgevend kader dat het niet voorziet, merkt woordvoerder Nathalie Debast van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten op. “De Vlaamse overheid gaf wel snel aan dat creatief verder gewerkt kon worden, mits zoveel als mogelijk respect voor de democratische waarborgen. De gemeenten zijn heel snel op de kar gesprongen. Dat was niet evident: vaak waren de systemen er niet op voorzien, er zijn ook raadsleden die de digitale evolutie minder gevolgd hebben en die men ook moet blijven betrekken.”

VVSG: ‘Plots was digitaal vergaderen bijna de enige optie binnen een wetgevend kader dat het niet voorziet’

Nathalie Debast benadrukt dat het meestal net wèl vlot loopt. “In het begin was het een beetje zoeken naar antwoorden op vragen die zich aandienden: Wat is het beste systeem? Hoe kunnen we de stemming organiseren? Hoe kunnen we pers en burgers betrekken? Ondertussen staan de systemen toch wel op de rails.”

Ook politicoloog Johan Ackaert (UHasselt) wijst op de snelle omslag, wanneer Apache hem over de resultaten van de enquête spreekt. “Als we mogen veralgemenen, vind ik het toch sterk dat men er op een maand tijd in geslaagd is om over te schakelen naar elektronische beraadslagingen en videoconferenties”, zegt professor Ackaert.

Amper fysieke samenkomsten

Grafiek 3: Procentuele verhouding van het aantal fysieke gemeenteraden per maand: maart N=65, april N=59, mei N=64 (c) Apache

Grafiek 3: Procentuele verhouding van het aantal fysieke gemeenteraden per maand: maart N=65, april N=59, mei N=64 (c) Apache

Een beperkt aantal gemeenten die aan de bevraging deelnamen, kozen er de afgelopen weken voor om ook fysiek te vergaderen. Wanneer de regels rond veiligheid (social distancing) en hygiëne (handgels) in rekening gebracht worden, kunnen gemeenteraadszittingen namelijk wel fysiek doorgaan.

In april koos één op tien deelnemende gemeenten om met de raadsleden fysiek te vergaderen en in mei zal dat allicht in nog meer steden en gemeenten het geval zijn. Er waren in april ook iets meer steden en gemeenten die beslisten om de fractieleiders fysiek te laten samenkomen, waarbij de rest van de raadsleden bijvoorbeeld via videoconferentie aan de zitting deelnamen.

Er waren ook nog andere mengvormen, zoals in de kleine West-Vlaamse provinciestad Wervik. Daar werd de bijeenkomst van maart geschrapt, begin mei vergaderden de fracties via video in afzonderlijke zalen in het gemeentehuis, rekening houdende met de social distance en hygiënemaatregelen.

“Op die manier bleef het naar technische ondersteuning beheersbaar”, zegt burgemeester Youro Cassier (sp.a). “We hebben maar drie ICT-medewerkers, waarvan er twee bij de risicopatiënten behoren, en dus enkel thuis kunnen werken. Wanneer de raadsleden op 25 locaties zitten en er is een technisch probleem, zou de kans wel groot zijn dat een lid niet kan deelnemen aan de debatten of de stemming.”

Voor kleinere steden en gemeenten is de organisatie van een digitale gemeenteraad geen evidentie. “Wij beschikken niet over een bataljon medewerkers en moeten ons behelpen met de middelen waarover we beschikken.”

Pers en publiek vaak geweerd

Zowel in maart, maar ook in april en voor zover er al beslist is over de organisatie van de raadszittingen van mei, kan het publiek en de pers de gemeenteraden vaak niet live volgen. Uit cijfers van de deelnemende gemeentes blijkt dat journalisten nog iets makkelijker zittingen kunnen bijwonen dat het publiek. Maar daar komt verandering in.

Grafiek 4: Procentuele verhouding van het aantal gemeenteraden die de pers live kan volgen: maart N=65, april N=59, mei N=64 (c) Apache

Grafiek 4: Procentuele verhouding van het aantal gemeenteraden die de pers live kan volgen: maart N=65, april N=59, mei N=64 (c) Apache

Het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) maakt echter bezwaar tegen het feit dat sommige gemeenten journalisten laten meevolgen, maar tegelijk publiek weren. “Wanneer het praktisch/technisch mogelijk is om voor een livestream te zorgen, dan moet die livestream voor iedereen toegankelijk zijn (zowel voor pers als publiek)”, klinkt het. “De openbaarheid van de vergadering is de regel en geniet de voorkeur.”

Toch zegt het agentschap dat als een livestream niet mogelijk is, de vergadering in besloten zitting moet doorgaan. “Dat is uitzonderlijk mogelijk tijdens de federale fase van de maatregelen. De beslotenheid van de vergadering geldt dan voor iedereen. Dat betekent dat enkel de raadsleden en de leden van de administratie die bij de gemeenteraad aanwezig moeten zijn, toegang hebben tot de digitale vergadering.”

De Vlaamse Vereniging van Journalisten (VVJ) gaat daar niet mee akkoord, en liet dat ook weten aan minister Somers.

“We gaan zeker akkoord met het principe dat de openbaarheid moet gelden voor iedereen, niet alleen voor journalisten, maar dus ook voor het publiek”, zegt nationaal secretaris Pol Deltour (Vlaamse Vereniging van Journalisten). “Iedereen moet de mogelijkheid krijgen om raadszittingen bij te wonen. Waar we ons formeel tegen verzetten, is dat de deur nog altijd openstaat voor besloten zittingen, zogezegd wanneer het niet anders zou kunnen.”

VVJ: ‘Iedereen moet de mogelijkheid krijgen om raadszittingen bij te wonen’

De VVJ vreest dat gemeenten die niet livestreamen, massaal zullen overschakelen op volledig besloten zittingen. “De technische mogelijkheden zijn er nochtans om openbaar te livestreamen. Gemeenten die dat niet doen kun je zelfs van kwade trouw of nog erger verdenken. Ons standpunt is: ofwel werkt men door en dan voor iedereen openbaar, ofwel stopt men met vergaderen tot de nodige minimale technologie is geïnstalleerd. Met de fundamentele waarborgen van openbaarheid van publieke besluitvorming en vrije informatiegaring, zowel grondwettelijk als via tal van internationale verdragen, kunnen gesloten zittingen echt niet.”

Ook de VVSG erkent dat het openbaar houden van zittingen een werkpunt is. “Het streamen naar het publiek kan nog verbeteren, maar de vergaderingen gaan door, de dienstverlening is gegarandeerd”, zegt Nathalie Debast. “Het is een leerproces, met vallen en opstaan, voortschrijdend inzicht. Men was zoekende naar de technische mogelijkheden. Ondertussen staat alles bijna overal op punt en omdat het volwaardige vergaderingen zijn, moeten pers en publiek ook kunnen volgen. Die livestreaming of het herbekijken/herbeluisteren op de website komt overal op gang, dus binnenkort is dat probleem van de baan.”

VVSG: ‘Het streamen naar het publiek kan nog verbeteren, maar de vergaderingen gaan door, de dienstverlening is gegarandeerd’

“Ik kan me voorstellen dat het voor gemeenten die geen routine hebben met livestreams, misschien nog een stap te vroeg was om ook de buitenwereld te laten volgen”, zegt politicoloog professor Johan Ackaert (UHasselt).

“Het is wel een aandachtspunt dat men erover moet waken dat die zittingen openbaar blijven. Toch moet je de context van een noodsituatie in het achterhoofd houden. Je kan tijdelijk verontschuldigingen inroepen omwille van overmacht, maar als de overmacht lang aanhoudt, gaat men daar toch iets technisch moeten op vinden. Men kan à la limite ook de raad opnemen en achteraf openbaar maken.”

Het valt wel op dat er in april meer gemeenteraden achteraf te herbeluisteren of te herbekijken waren dan in maart, wat erop wijst dat de coronamaatregelen een stap voorwaarts zetten in het toegankelijk maken van zittingsopnames.

Johan Ackaert: ‘Je kan tijdelijk verontschuldigingen inroepen omwille van overmacht, maar als dat lang aanhoudt, gaat men daar toch iets moeten op vinden’

“Het uitgangspunt is dat raadszittingen live gevolgd moeten kunnen worden door het publiek, we vinden dat ook gewoon belangrijk”, zegt burgemeester Koen T’sijen (sp.a) van Boechout. “Ofwel vergaderen we in mei in een grote zaal met alle raadsleden en livestreamen we de zitting, ofwel vergaderen we terug met Microsoft Teams en bekijken we of het publiek kan inloggen als volger. Nu hebben we journalisten op voorhand geïnformeerd over de punten die besproken worden en hen de nodige informatie doorgestuurd.”

In Oostkamp kon de pers de raadszitting volgen en kunnen burgers de opgenomen zitting achteraf opvragen. Livestreamen zit er voorlopig niet in. “Laat ons zeggen dat het niet direct onze grootste ambitie is”, zegt burgemeester Jan de Keyser (CD&V) van Oostkamp. “Ook digitale notulering staat niet bovenaan ons prioriteitenlijstje. Ik ga niet zeggen dat het tot de folklore behoort, maar de oude manier van stemmen functioneert nog. We moeten niet alles overhoop gooien, er moeten nog standvastigheden zijn in het leven.”

Beperkingen voor raadsleden

Grafiek 5: Procentuele verhouding van het aantal gemeenteraden waar agendapunten beperkt werden: maart N=65, april N=59, mei N=64 (c) Apache

Grafiek 5: Procentuele verhouding van het aantal gemeenteraden waar agendapunten beperkt werden: maart N=65, april N=59, mei N=64 (c) Apache

Los van de discussie rond het openbare karakter van de vergaderingen, was er nog een bijkomend probleem. In één op de zeven gemeenten werd de agenda beperkt tot de dringendste punten.

In april was dat al veel minder het geval. In een beperkt aantal gevallen konden raadsleden ook niet interpelleren of moties indienen. Dat was onder meer het geval in Antwerpen, waar de eerste digitale raadszitting beperkt bleef tot het behandelen van de hoogdringende punten. Dat leidde tot protest bij de oppositie. Maar op het gros van de gemeenteraden die doorgingen, werden de rechten van raadsleden niet ingeperkt.

“Omdat het nieuw was, hebben de eerste vergaderingen zich vaak beperkt tot de dringende zaken, maar naarmate de crisis langer duurt, is dat geen houdbare toestand”, verduidelijkt Nathalie Debast (VVSG). “Je merkt trouwens al dat de tweede vergadering al langer duurde en meer punten bevatte. Het is niet erg dat punten die niet dringend waren, niet behandeld werden. Die punten zijn niet weg, maar blijven op de agenda staan tot ze behandeld worden. De rechten die raadsleden hebben (inzage, punten op de agenda zetten, vragen,…), blijven gelden.”

De lokale aanpak van de coronacrisis leidde in elk geval wel tot lokale politieke debatten, maar niet overal. Bij ongeveer vier op de tien gemeenten die reageerden, werden de coronamaatregelen van het lokaal bestuur op een actuadebat besproken. In bijna acht op de tien gemeenten werden in april ook mondelinge of schriftelijke vragen gesteld over het coronabeleid.

Stoom aflaten

Burgemeester Oostkamp Jan de Keyser: ‘In een fysieke vergadering ga je iets dieper in debat’

Ondanks de tijdswinst en meer concentratie, door strakker geregisseerde en vlotter georganiseerde debatten, ervaren gemeenteraadsvoorzitters en burgemeesters ook beperkingen in de videodiscussies. Het ontbreken van fysiek contact zorgt namelijk voor inhoudelijk minder diepgaande debatten, is vaak te horen. Ook voor oppositiepartijen is het moeilijker om onderling te overleggen tijdens de zitting zelf, wanneer nieuwe informatie bekend raakt, wat hen dan weer in het uitoefenen van hun rol beperkt.

“Onze digitale vergadering is vlot verlopen, maar wat je mist is de motie en mimiek”, zegt burgemeester Jan de Keyser (CD&V) van Oostkamp. “Er is een ietwat lagere betrokkenheid, niet inhoudelijk, maar intermenselijk. Ik ben ervan overtuigd dat je in een fysieke vergadering iets dieper in het debat gaat. Een digitaal debat wordt iets meer afgeblokt en is enkel in de tijd efficiënter.”

Burgemeester Luc Derudder (CD&V) uit Oostrozebeke beaamt. Daar werd de gemeenteraad begin mei volledig digitaal gehouden. “Je kan niet ontkennen dat fysiek vergaderen nog altijd de beste manier van vergaderen is, we denken eraan om volgende maand in een grote ruimte, bijvoorbeeld in het OC, samen te komen.”

Johan Ackaert: ‘De dynamiek van een gemeenteraad is meer dan inhoudelijk dossiers behandelen’

“Videovergaderingen kunnen technisch efficiënter zijn, maar ik weet niet of er een zekere diepgang kan gegarandeerd worden”, zegt ook professor Johan Ackaert. “Ik kan me best voorstellen dat er gemeenten zijn die heikele dossiers uitstellen tot er terug ruimte is om normaal rond de tafel te zitten. Een live vergadering heeft een andere impact op deelnemers dan aan een scherm.”

“Raden zijn dan wel punctueler, maar stoom aflaten met een mopje of toon milderen via bodylanguage is ook belangrijk in een debat”, gaat politicoloog Ackaert verder. “De dynamiek van een gemeenteraad is meer dan inhoudelijk dossiers behandelen. Een gemeenteraad is ook een sociaal event. Een gemeenteraad is meer dan de optelsom van individuele gemeenteraadsleden die hun mening geven op bepaalde dossiers. De dynamiek die in de loop van de vergadering ontwikkeld wordt, en van de ene raad naar de andere raad ontwikkeld wordt, is ook belangrijk. Ik weet niet of je dat kan bewaren in een digitaal platform.”

Beter na corona ?

Los van de nadelen, al blijkt ook duidelijk dat er een alternatief is in crisistijden, lijkt het er nu al op dat de coronacrisis sommige besturen een duurzame digitale stap vooruit laat zetten.

“Raadsleden ervaren twee zaken”, zegt Nathalie Debast (Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten). “Het digitaal vergaderen gaat vlot. Als men vooraf een aantal zaken meedeelt en raadsleden daar al mee akkoord gaan, moeten die punten tijdens de effectieve vergadering niet worden hernomen. Dat is efficiënt.”

“Toch missen raadsleden het fysieke contact en het politieke discours, de couleur locale gaat digitaal verloren. Dat is hun grootste bezwaar. Het is misschien een optie om naar een systeem te gaan waarbij al die agendapunten waar ieder raadslid aangeeft akkoord te zijn, en er geen bespreking gevraagd wordt, als beslist beschouwd worden en dus niet meer fysiek besproken hoeven te worden. Dat geeft de mogelijkheid de gemeenteraad toe te spitsen op de zaken die echt belangrijk zijn en debat vragen.”

VVSG: ‘Raadsleden missen het fysieke contact en het politieke discours, de couleur locale gaat digitaal verloren’

Ook vindt de VVSG dat het voor raadsleden uit een risicogroep mogelijk moet zijn om de raad digitaal te blijven bijwonen, zolang daar gezondheidsredenen voor zijn. “Zo zal het in de toekomst hopelijk niet meer gebeuren dat ook raadsleden die ziek zijn, nog moeten komen omdat bijvoorbeeld de meerderheid anders niet in aantal is. Deze raadsleden zouden perfect van thuis uit kunnen volgen, via een soort bednet voor de raadsleden, uiteraard in de veronderstelling dat ze fysiek in staat zijn om te kúnnen volgen.”

Ook in het besluitvormingsproces zelf worden digitale stappen vooruit gezet.

De meeste gemeenten maken ondertussen gebruik van een digitaal notuleringssysteem, maar voordien werd er veel minder digitaal gestemd. “Wij hadden een tiental klanten die digitaal stemden, maar daar zijn er sinds de coronacrisis 35 bijgekomen”, zegt Karien Stubbe van Green Valley Belgium. Die softwareleverancier stelde een gratis digitale stemmodule beschikbaar aan de 90 steden en gemeenten in hun portefeuille. “Het grote voordeel is dat stemmen automatisch geteld worden en in de notulen opgenomen, waardoor er een tijdswinst geboden wordt en fouten uitgesloten.”

De leverancier van notulerings- en stemsystemen, in Vlaanderen zijn er vier van die bedrijven actief, onderzoekt ook hoe videovergaderen geïntegreerd kan worden. “Die nood was er tot voor kort niet, want lokale besturen komen fysiek samen. We hadden er nooit over nagedacht dat een integratie ook een goede insteek zou zijn.”

Johan Ackaert: ‘Het is niet dat de raden nu digitale participatie-instrumenten zijn geworden. Alles blijft wat dat betreft bij het oude’

Het lijkt er voorts nog op dat de coronacrisis ervoor zal zorgen dat meer gemeenteraadszittingen achteraf te herbekijken of herbeluisteren kunnen worden. Met andere woorden dat het besluitvormingsproces transparanter wordt.

Nadat de stad Mechelen in eerste instantie alle commissiezittingen schrapte, gooiden de Manenblussers het een maand later over een totaal andere boeg. Sinds eind april kunnen Mechelaars niet alleen de gemeenteraad, maar ook alle raadscommissies via het YouTube-kanaal van de stad meevolgen, berichtte hyperlocal As Gau Paust. Ook in Sint-Niklaas leidde corona tot meer transparantie. “De pers heeft in april kunnen volgen via Microsoft Teams, maar vanaf mei wordt de zitting ook audio gestreamd voor het publiek. Het is de bedoeling dat het zo blijft”, zegt burgemeester Lieven Dehandschutter (N-VA).

Of de coronacrisis tot meer participatie leidt van burgers, valt te betwijfelen. “Ik denk dat er achteraf veel thesissen en proefschriften gemaakt zullen worden over de digitale democratie”, besluit Johan Ackaert. “Een echte digitale democratie is dit uiteraard nog niet. Het is niet dat de raden nu digitale participatie-instrumenten zijn geworden. Alles blijft wat dat betreft bij het oude.”

Over dit onderzoek

Apache stuurde maandag 27 april een online-enquête met 13 vragen over de organisatie van de gemeenteraad in coronatijden naar de algemeen directeurs (gemeentesecretarissen) van de 300 Vlaamse steden en gemeenten. Een tachtigtal algemeen directeurs opende de e-mail en 77 onder hen vulden de enquête ook in, wat een reactiepercentage opleverde van 25 procent. Van de antwoorden bleken er 65 volledig en die werden gebruikt voor de statistieken en visualisaties in onderstaand bericht. De steekproef gebeurde dus op basis van vrijwillige reactie.

De resultaten hebben enkel betrekking tot de steden en gemeenten die actief deelnamen. Aan de online-enquête namen drie (van de 13) centrumsteden deel, de andere deelnemende steden en gemeenten waren vrij gelijk verspreid in de provincies Antwerpen, Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen. Uit de provincie Limburg en Oost-Vlaanderen kwam er minder reactie. Om de cijfers te interpreteren sprak Apache met een tiental betrokkenen.

De idee voor dit artikel groeide uit een brainstorm met freelance collega’s. Paul Gebruers, Ruud Martens en partnersite As Gau Paust gaven advies bij het opstellen van de vragenlijst. Annelien Van Roey zorgde voor de verwerking van de data en de visualisatie.

Uitgelichte afbeelding: Foto (c) Alizéé Baudez (Unsplash)

UPDATE: Elf klachten

Tot 12 mei zijn er elf klachten binnengekomen uit zeven gemeenten, vooral over inperking van de openbaarheid of rechten van raadsleden. Dat zei Vlaams minister van Bestuurszaken Bart Somers (Open Vld) na een vraag van Vlaams Parlementslid Kurt De Loor (sp.a) in de commissie voor Binnenlands Bestuur.

De klachten worden momenteel onderzocht, er zijn nog geen uitspraken over.

Het Agentschap Binnenlands Bestuur kreeg bijna 550 coronagerelateerde adviesvragen, waarvan een 200-tal over de erkenning en de organisatie van de gemeentelijke bestuursorganen.

Voorts wordt de huidige werking rond digitaal en virtuel vergaderen geëvalueerd, aldus de minister. “Met respect voor democratische principes wordt onderzocht of het wenselijk of nuttig is om in de mogelijkheid te blijven voorzien om digitaal of virtueel te vergaderen en of daar decreetswijzigingen voor nodig zijn”, aldus minister Somers. “Binnen de huidige regelgeving kan er al heel veel. Het zijn vooral de lokale huishoudelijke reglementen die moeten worden aangepast.”

Auteur: Steven Vanden Bussche

Steven Vanden Bussche studeerde geschiedenis aan de UGent en mag ook lesgeven aan het secundair onderwijs. Sinds 2005 werkt Steven als journalist. Eerst als regiocorrespondent voor Het Laatste Nieuws en de VRT, daarna zeven jaar voor het persagentschap Belga. Sinds augustus 2017 schrijft Steven voltijds voor Apache.

Word lid

Word jij lid van Apache? Lees direct verder en steun onafhankelijke onderzoeksjournalistiek. Nu al vanaf 6,25 euro per maand.


Ja, ik word lid

Word nu lid van Apache en geniet van deze voordelen:

  • Toegang tot alle ruim 4.000 artikels
  • Deel de artikels gratis met je vrienden
  • Toegang tot alle dossiers en het volledige archief
  • Treed in discussie met journalisten en andere lezers
  • Korting op events en andere journalistieke producten, zoals e-books