Land Invest Gate: politieke sturing achter toren Tunnelplaats

 Leestijd: 6 minuten0

Een brief die Apache en Le Vif publiceren, legt de politieke sturing achter de omstreden bouwvergunning voor de Lins Tower op de oude Renaultsite in Antwerpen bloot. Het stadsbestuur presenteerde Land Invest een miljoenencadeau.

In een brief die Apache en Le Vif publiceren schrijft de voormalige zaakvoerder van Land Invest Group, Marc Schaling dat de stad Antwerpen de projectontwikkelaar zelf vroeg om een ‘Landmark Building’ te bouwen op de Tunnelplaats. Met die vraag ging de stad regelrecht in tegen haar eigen stedenbouwkundige voorschriften en passeerde ze haar eigen administratie.

De brief maakt ook duidelijk dat de stad, met haar expliciete vraag om een ‘Landmark Building’ te voorzien, de kassa van Land Invest Group met miljoenen euro’s zou spijzen.

Momenteel wordt op de Tunnelplaats volop gebouwd aan de Lins Tower. Naast de 44 meter hoge toren staat de Noorse zeemanskerk (Foto Stef Arends)

Renault

Eind februari raakte bekend dat het Antwerps parket het volledige dossier Tunnelplaats opvroeg bij de dienst Stadsplanning. Meer wilde het parket daarover aan Apache en Le Vif toen niet kwijt.

Maar enkele uren na publicatie van het artikel besliste het gerecht om de zaak te seponeren.

Er worden al langer vraagtekens geplaatst bij de bouwvergunning die het Antwerps college onder leiding van Bart De Wever (N-VA) in de zomer van 2014, tegen het advies van de eigen administratie in, uitreikte aan Land Invest Group.

Een brief die Marc Schaling, zaakvoerder van Land Invest Group, op 17 juni 2013 stuurde, maakt duidelijk dat het Antwerps stadsbestuur al die tijd achter de rug van haar eigen administratie om handelde ten gunste van de favoriete bouwpromotor van Bart De Wever.

De brief in kwestie werd verstuurd door Marc Schaling naar zijn medebestuurder bij Land Invest Group, Marc Beyens. Beyens zetelde in die raad van bestuur namens medeaandeelhouder en financier Ogeo Fund, een Luiks door de PS gedomineerd pensioenfonds.

De brief van Schaling aan Beyens laat aan duidelijkheid weinig te wensen over:

“Zoals we eerder hebben besproken heeft de stad Antwerpen ons gevraagd om een ‘landmark building’ te bouwen in plaats van ons eerder ontwerp”, schrijft Schaling. “Dat komt neer op een bijkomend bouwvolume van ongeveer 8.000 m2 en te verwachten hogere winsten.”

 

Uittreksel brief Marc Schaling (LIG) aan Marc Beyens (Ogeo)

In de zogenaamde ‘project summary’ die daarop volgt, lezen we:

“In vergelijking met het project ontwerp dat we eerder bezorgden, is de situatie veranderd. De stad Antwerpen heeft ons gevraagd een Landmark Building te ontwikkelen op de Renaultsite. Ons eerder ontwerp ging uit van 14.192 m2. De plannen die we nu ontwikkelen voorzien 22.000 m2.”

Bij de ‘geschatte winsten en cashflow’ lezen we tot slot:

“We werken momenteel aan een aangepaste haalbaarheidsstudie, maar rekening houdend met een extra 8.000 m2, verwachten we dat de winst voor belasting zal stijgen tot 8 à 13 miljoen euro.”

Uittreksel brief Marc Schaling (LIG) aan Marc Beyens (Ogeo)

Kort samengevat: de vraag van de stad om een land mark building te bouwen op de Tunnelplaats zou Land Invest Group 8 tot 13 miljoen euro winst opleveren.

Bankkrediet

De brief van Schaling aan Marc Beyens kaderde in een verzoek van Land Invest Group aan Ogeo Fund om een extra obligatielening uit te schrijven voor de aankoop van de Renaultsite. Om de 9,02 miljoen euro voor de aankoop te kunnen betalen, had Land Invest Group immers een deel van het geld geleend – aan een zeer hoge interest (12% op jaarbasis) – bij de nv Kouter van Maurice De Velder.

Uitgerekend de man die optrad als tussenverkoper en het terrein waar hij zelf 5,82 miljoen euro voor betaalde, dezelfde dag meteen doorverkocht voor 9,02 miljoen euro aan Land Invest Group.

De lening van Maurice De Velder kwam er in afwachting van een bankkrediet. Omdat het gevraagde bankkrediet er uiteindelijk niet kwam, klopte Land Invest Group aan bij het pensioenfonds om de laatste schijf van 2,15 miljoen euro via een obligatielening op te hoesten.

De vraag van de stad aan Land Invest Group om een ‘landmark building’ te voorzien op de Tunnelplaats en de extra winsten die dat zou opleveren, werd gebruikt om een extra obligatielening te bekomen van het Luikse pensioenfonds. Al ziet Marc Schaling dat anders: “Als ik mij het goed herinner, spreekt u over een begeleidend schrijven van mij aan dhr Beyens bij een bond aanvraag. Er is geen enkel verband tussen beide.”

Met haar vraag om een ‘Landmark Building’ te bouwen op de Tunnelplaats, schoof de stad niet enkel de eigen regels opzij, ze omzeilde ook haar eigen stedelijke administratie

Timing

Met haar vraag om een ‘Landmark Building’ te bouwen op de Tunnelplaats, schoof de stad niet enkel de eigen regels opzij, ze omzeilde ook haar eigen stedelijke administratie die de bouwaanvragen moet beoordelen.

In de officiële communicatie van de stad werd het bestaan van een deal met Land Invest van sterke man Erik Van der Paal altijd formeel ontkend. De timing van een aantal uitspraken is in dat opzicht zeer frappant.

Eind oktober 2014 bracht Apache een uitgebreid interview met toenmalig Antwerps schepen voor Ruimtelijke Ordening Rob Van de Velde (N-VA). Dat interview werd door de ex-schepen nagelezen en goedgekeurd voor publicatie.

In dat interview ergert Van de Velde zich aan eerdere berichtgeving op Apache over de Tunnelplaats en over de hoogbouwnota van voormalig Antwerps stadsbouwmeester Kristiaan Borret:

“Het valt op dat jullie in dezelfde periode een artikel over de hoogbouwnota brengen terwijl op dat moment de Tunnelplaats nog niet met hoogbouw werd geassocieerd. Dat is raar en verontrustend. Er was discussie met de dienst vergunningen en met de stadsbouwmeester, maar er was nog geen enkel officieel document.”

Met zijn uitspraak ‘in dezelfde periode’ verwijst Rob Van de Velde naar het artikel op Apache ‘Antwerpse hoogbouwnota binnenkort op college‘. Dat dateert van 30 augustus 2013.

Voor alle duidelijkheid: dat is ruim twee maanden ná de brief waarin Marc Schaling zegt dat de stad Land Invest Group heeft gevraagd om een ‘Landmark Building’ te bouwen op de Tunnelplaats.

Maar volgens Rob Van de Velde werd dus op dat moment “de Tunnelplaats nog niet met hoogbouw geassocieerd”.

Shortcuts naar het kabinet

Even opmerkelijk als de uitspraak van toenmalig schepen Rob Van de Velde zijn de uitspraken die Kristiaan Borret in het eerder genoemde artikel over de hoogbouwnota deed. Gevraagd naar zijn betrokkenheid als bouwmeester bij de Tunnelplaats verklaarde Borret in augustus 2013:

“In dit concrete geval heb ik enkele malen contact gehad met Erik Van der Paal en Paul Schaling van Land Invest Group. Ik heb zelfs een architectuurwedstrijd voorgesteld, maar intussen (augustus 2013, ToC, DL) heb ik al maanden niets meer van hen gehoord. Dat is merkwaardig. Als stadsbouwmeester zou ik bij dit soort grote projecten nauw betrokken moeten worden.”

Toeval of niet, enkele maanden later werd Kristiaan Borret door het schepencollege de laan uitgestuurd. Een vergelijkbaar lot was overigens ook de stedenbouwkundig ambtenaar beschoren die uiteindelijk negatief adviseerde over de bouwvergunning.

In een interview met Magazine Universiteit Antwerpen, enkele maanden na zijn vertrek, liet Borret zich nogmaals uit over de gang van zaken in Antwerpen:

 “In mijn laatste periode als stadsbouwmeester kreeg ik de indruk dat dat (transparantie, duidelijkheid en zekerheid garanderen, ToC, DL) niet meer lukte, omdat ontwikkelaars ook andere wegen bewandelden. Laten we zeggen dat het gevaar reëel is dat de transparantie verstoord wordt door courts circuits, shortcuts naar het kabinet.”

De brief van Marc Schaling maakt duidelijk dat die shortcuts er wel degelijk waren. Een  bouwvergunning voor de Tunnelplaats bleek al lang politiek geregeld toen de administratie zich een jaar later officieel over de aanvraag diende te buigen en uiteindelijk een negatief advies gaf dat het college van Bart De Wever vervolgens naast zich neerlegde.

Zonder voorwerp

Er is nog een ander element dat duidelijk maakt hoe gebeten het college van Bart De Wever was om toch maar de beloofde bouwvergunning voor de Tunnelplaats af te kunnen leveren aan Land Invest Group.

Op 11 juni 2014 vroeg de stedenbouwkundig ambtenaar die de officiële bouwaanvraag van Land Invest Group voor de Tunnelplaats moest beoordelen, advies aan de GECORO (Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening).

Die commissie adviseerde de stad om een ‘totaalvisie’ te ontwikkelen op de Tunnelplaats en de ruimere omgeving vooraleer over te gaan tot het uitdelen van concrete bouwvergunningen.

De stad kon moeilijk anders dan op die vraag ingaan.

Een kleine maand later, op 4 juli 2014, gaf het college dan ook de opdracht aan de dienst Stadsplanning om zo’n totaalvisie voor de ruimere omgeving van de Tunnelplaats uit te werken. In het collegebesluit lezen we daarover:

“Vanuit een gecoördineerde totaalvisie moest dit stedenbouwkundig ontwikkelingskader een gefundeerd en duidelijk ontwikkelingsperspectief bieden voor de afzonderlijke projecten waarbij de verbetering van het projectgebied, het bebouwd weefsel en het openbaar domein voorop stond.”

De dienst stadsontwikkeling toog aan het werk. Op 20 augustus had die dienst, in dat verband een eerste gesprek met een van de belangrijkste betrokkenen: Land Invest Group.

Maar blijkbaar liet het college zich helemaal niets gelegen aan de opdracht die ze zelf aan haar dienst stadsplanning gaf: goed een week later – op 29 augustus 2014 – gaf het college van Bart De Wever een hoogbouwvergunning aan Land Invest Group.

Nog een week later, op 5 september 2014, besliste het college om de opdracht aan de dienst stadsplanning voor een ontwikkelingskader Tunnelplaats stop te zetten. Na de goedkeuring van de omstreden bouwvergunning voor Land Invest Group was die opdracht volgens het college immers “zonder voorwerp” geworden.

Kabinetschef

De afspraken die het stadsbestuur met Land Invest Group maakte, leverden de favoriete bouwpromotor van Bart De Wever miljoenen euro winst op

Volgens Erik Van der Paal en Marc Schaling was het de toenmalige adviseur van ex-schepen en N-VA-Kamerlid Rob Van de Velde, Dirk Brusselaers die de vraag op tafel legde.

Volgens hen was het project echter té megalomaan en te riskant zodat uiteindelijk voor de ruim 44 meter hoge Lins Tower werd geopteerd.

De uiteindelijke bouwvergunning die voor de Lins Tower werd afgeleverd, geldt nochtans voor een project van bijna 25.800 m2 waarvan 18.258 m2 bovengronds en 7.531 m2 ondergrondse parking.

Dat is zelfs nog meer dan de 22.000 m2 voorzien in de “landmark building” waarvan sprake in de brief van Schaling. Die 22.000 m2 zou volgens Schaling en Van der Paal echter enkel betrekking hebben op bovengrondse ruimte (18.258 m2) en niet op de (minder lucratieve) ondergrondse parkeerruimte.

Alleszins werd een bouwvergunning afgeleverd voor een aantal m2 dat die van het initiële project (14.192 m2) ruimschoots oversteeg.

Op die manier leverden de afspraken die het stadsbestuur met Land Invest Group maakte achter de rug van de eigen stadsadministratie om en tegen de geldende wetgeving in de favoriete bouwpromotor van Bart De Wever miljoenen euro winst op.

Voormalig schepen van Ruimtelijke Ordening Rob Van de Velde (N-VA) wilde niet reageren op onze vragen. Ook pensioenfonds Ogeo Fund en toenmalige sterke man Stéphane Moreau reageerden niet op onze vragen.

FondsPascalDecroos

Dit onderzoeksartikel kwam tot stand met de steun van het Fonds Pascal Decroos voor Bijzondere Journalistiek.

 

Auteur: Tom Cochez

Licentiaat criminologie. Werkte van 1997 tot 2008 voor De Morgen. Hij volgde er vooral gezondheidszorg, sociale zaken en milieu en verdiepte zich in de politieke partijen Vlaams Belang en Groen. In 2008 koos hij ervoor om opnieuw op freelance basis te werken onder meer ook voor Knack en Humo. Een jaar later stond hij mee aan de wieg van De Werktitel, het latere Apache.be. Vandaag werkt hij als redacteur en coördinator.

Auteur: David Leloup

Freelance journalist gespecialiseerd in berichtgeving over belastingontduiking, corruptie en economische criminaliteit. Schreef en schrijft onder meer voor Le Soir, Le Vif, Rue89 en Le Monde. David is mede-oprichter van Médor en maakte recent de documentaire ‘A Leak in Paradise’ over een Zwitserse bankier en klokkenluider.

Word lid

Word jij lid van Apache? Lees direct verder en steun onafhankelijke onderzoeksjournalistiek. Nu al vanaf 6,25 euro per maand.


Ja, ik word lid

Word nu lid van Apache en geniet van deze voordelen:

  • Toegang tot alle ruim 4.000 artikels
  • Deel de artikels gratis met je vrienden
  • Toegang tot alle dossiers en het volledige archief
  • Treed in discussie met journalisten en andere lezers
  • Korting op events en andere journalistieke producten, zoals e-books