Dossier Spreeuwenhoek: nieuwe klap voor groot Mechels stadsvernieuwingsproject

4 januari 2018 Jan Walraven
reporters bart somers
Bart Somers (Open Vld) (Foto: © Danny Gys (Reporters))

De Raad voor Vergunningsbetwistingen vernietigt een verkavelingsvergunning van projectontwikkelaar Willemen Real Estate voor de bouw van 61 woongelegenheden in het Mechelse stadsvernieuwingsproject Spreeuwenhoek. De vergunning was in 2016 na een beroepsprocedure door de Antwerpse provincie goedgekeurd.

Met dit nieuw arrest bevestigt de Vlaamse Raad voor Vergunningsbetwistingen haar eerder besluit van 28 november 2017 over hetzelfde stadsvernieuwingsproject. De Raad blijft van oordeel dat het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) onwettig is en verklaart daarom de aan ontwikkelaar Willemen Real Estate verleende verkavelingsvergunning nietig. Eerder werd al een stedenbouwkundige vergunning vernietigd door de Raad. 

Milieueffecten

De milieueffecten van het stadsvernieuwingsproject werden onvoldoende onderzocht.

Het in 2012 goedgekeurde RUP is volgens de Raad onwettig omdat de milieueffecten onvoldoende onderzocht zijn. Er werd enkel een zogenaamde screeningsnota opgesteld. Dergelijk nota wordt gebruikt om aan te tonen dat de verwachte milieueffecten minimaal zijn en dat een uitgebreid onderzoek naar die effecten dus niet nodig is.

Volgens de Raad is een screeningsnota echter ontoereikend, en moest er wel degelijk een uitgebreid milieueffectenrapport worden opgemaakt. Omdat de verkavelingsvergunning zijn rechtsgrond vindt in het RUP beschikt ze "niet langer over de vereiste juridische grondslag", oordeelt de Raad.

Onregelmatigheden

Grafisch plan met bos
Grafisch plan mét bos van Loos

In oktober vorig jaar tikte Audit Vlaanderen de stad Mechelen ook op de vingers in het dossier Spreeuwenhoek. Het Vlaamse auditagentschap bevestigde wat Apache in 2015 al schreef en stelde onregelmatigheden vast bij de totstandkoming van het RUP.

De screeningsnota die naar de Vlaamse dienst voor milieueffectenrapportage werd verstuurd, bevatte een fout grafisch plan, zonder het bos van Loos. Met toestemming van de stad stuurde studiebureau Soresma de nota met het verkeerde grafisch plan ook aan 18 verschillende adviesinstanties.

RUP herzien

Bram Vandromme, die in beide zaken voor de Raad optrad als advocaat van de buurtbewoners, vindt het een logische beslissing van de Raad. "Dit bevestigt dat elke vergunning binnen dit RUP hetzelfde euvel meedraagt. Het betekent dat elke beslissing op dezelfde grond betwist kan worden."

'Rechtszekerheid kan er enkel komen als de stad de moed heeft om het RUP te herzien.'

Volgens hem is het nu aan de stad Mechelen om actie te ondernemen. "Er wordt geschermd met de nood aan rechtszekerheid. Die is er nu niet, ook niet voor vergunninghouders en ontwikkelaars. Rechtszekerheid kan er enkel komen als de stad de moed heeft om haar fouten toe te geven en beslist om het RUP te herzien," meent Vandromme.

Burgemeester Bart Somers (Open Vld) laat via zijn kabinetsattaché Tom Lamberts weten in bespreking te zijn met de hogere overheid, in dit geval de Vlaamse. "Er is nog geen beslissing genomen over wat er nu gaat gebeuren, we bekijken momenteel wat de mogelijkheden zijn," zegt Lamberts.

Bij bouwbedrijf Willemen was er omwille van het bouwverlof niemand bereikbaar voor commentaar.

LEES OOK